CHINESE COLLECTION

Chinese Monograph Serials

If your browser cannot display Chinese, check here for a pdf version of the file (115 pages).

Subject >>Arts

Title: Chi hong xuan suo jian shu hua lu : si juan
遲鴻軒所見書畫錄: 四卷
Subject: Arts
Volume: 6
Call Number: ND1042 .Y35 Availability at InfoHawk+

Title: Chinese art treasures. Series A
N/A
Subject: Arts
Volume: 10
Call Number: N7340 .C43 Availability at InfoHawk+

Title: Chuanshan yi shu
船山遺書
Subject: Arts
Volume: 80
Call Number: PL2632 .W25 Availability at InfoHawk+

Title: Da guan lu, (yi ming, Wu shi shu hua ji)
大觀錄, (一名, 吳氏書畫記)
Subject: Arts
Volume: 14v in 2
Call Number: Z43.A2 W8 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi ku quan ji/
敦煌石窟全集
Subject: Arts
Volume: 26
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben Hong lou meng cha tu hui hua ji cheng
古本紅樓夢插圖繪畫集成
Subject: Arts
Volume: 6
Call Number: NC990.5 .G89 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Gu gong shu hua tu lu
故官書畫圖錄 
Subject: Arts
Volume: 15
Call Number: ND1042 .K82 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Gu yuan cui lu : [Shao Songnian ji]
古緣萃錄: [邵松年輯]
Subject: Arts
Volume: 9
Call Number: ND1042 .S43 Availability at InfoHawk+

Title: Hua shi cong shu
畫史叢書
Subject: Arts
Volume: 10
Call Number: ND1042 .Y82 1963 Availability at InfoHawk+

Title: Hua shi hui zhuan : 72 juan
畫史彙傳: 72卷
Subject: Arts
Volume: 24
Call Number: ND1048 .P4 1882 Availability at InfoHawk+

Title: Jie zi yuan hua pu quan ji
芥子園畫譜全集
Subject: Arts
Volume: 5
Call Number: ND1505 .W3 1975 Availability at InfoHawk+

Title: Jie zi yuan hua zhuan : wu juan
芥子園畫傳: 五卷
Subject: Arts
Volume: 5
Call Number: ND1505 .W3 1679a Availability at InfoHawk+

Title: Jin shi cui bian
金石萃編
Subject: Arts
Volume: 8
Call Number: NB1043 .W35 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai bei tie da guan
历代碑帖大观
Subject: Arts
Volume: 6
Call Number: Varied6 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai hua shi hui zhuan
歷代畫史彙傳
Subject: Arts
Volume: 12
Call Number: ND1048 .P4 Availability at InfoHawk+

Title: Mei shu cong shu
美術叢書
Subject: Arts
Volume: 30
Call Number: N7340 .T4 1947a Availability at InfoHawk+

Title: Mi dian zhu lin, Shi qu bao ji san bian
秘殿珠林, 石渠寶笈三編
Subject: Arts
Volume: 10
Call Number: ND1042 .M53 Availability at InfoHawk+

Title: Mi dian zhu lin, Shi qu bao ji xu bian
祕殿珠林, 石渠寶笈續編
Subject: Arts
Volume: 8
Call Number: ND1042 .M52 Availability at InfoHawk+

Title: Min su qu yi cong shu
民俗曲藝叢書
Subject: Arts
Volume: 46
Call Number: Varied46 Availability at InfoHawk+

Title: Nei wu bu gu wu chen lie suo shu hua mu lu
内務部古物陳列所書画目錄
Subject: Arts
Volume: 10
Call Number: ND1042 .N45 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding mi dian zhu lin shi qu bao ji xu bian
欽定秘殿珠林石渠寶笈續編
Subject: Arts
Volume: 40
Call Number: ND1042 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding xi Qing gu jian
欽定西清古鑑
Subject: Arts
Volume: 6
Call Number: NK7983.A1 L53 Availability at InfoHawk+

Title: Qing hua jia shi shi
清畫家詩史
Subject: Arts
Volume: 11
Call Number: ND1048 .L5 1983 Availability at InfoHawk+

Title: San xi tang fa tie
三希堂法帖
Subject: Arts
Volume: 5
Call Number: NK3634.A2 S35 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Shi gu tang shu hua hui kao
式古堂書畫彙考
Subject: Arts
Volume: 80
Call Number: N7340 .P54 Availability at InfoHawk+

Title: Suo jian Zhongguo gu dai xiao shuo xi qu ban ben tu lu
所見中國古代小說戲曲版本圖錄
Subject: Arts
Volume: 5
Call Number: NC990.5 S67 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Tao zhai ji jin lu [8 juan] xu lu[2 juan]
陶齋吉金錄[8卷] 續錄[2卷]
Subject: Arts
Volume: 10
Call Number: N7342 .T36 Availability at InfoHawk+

Title: Xi qing xu jian. Yi bian
西清續鑑. 乙編
Subject: Arts
Volume: 20
Call Number: NK7983.A1 F47 Availability at InfoHawk+

Title: Xin bian Zhongguo ban hua shi tu lu
新编中国版画史图录 
Subject: Arts
Volume: 11
Call Number: NE1183.3 .X75 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhen song tang ji gu yi wen
貞松堂集古遺文
Subject: Arts
Volume: 22
Call Number: NK1068 .L6 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo mei shu wu qian nian
中國美術五千年
Subject: Arts
Volume: 8
Call Number: N7342 .C55 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo min jian mei shu quan ji
中国民间美术全集
Subject: Arts
Volume: 58
Call Number: NK1068 .C586 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo mo ji jing dian da quan
中国墨迹经典大全
Subject: Arts
Volume: 36
Call Number: NK3634.A2 Z416 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo qing tong qi quan ji
中國青銅器全集
Subject: Arts
Volume: 16
Call Number: NK7983.2 .C49 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo shu lun da xi
中國書論大系
Subject: Arts
Volume: 18
Call Number: NK3634.A2 C48 1977 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo tao ci quan ji
中國陶瓷全集
Subject: Arts
Volume: 15
Call Number: NK4165 .Z56 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo yi shu quan jian
中国艺术全鉴
Subject: Arts
Volume: 5
Call Number: N7340 .Z466 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhuang tao ge shu hua lu
壯陶閣書畫錄
Subject: Arts
Volume: 22
Call Number: ND1042.C8 P4 Availability at InfoHawk+

Title: Zhui yi zhai yi qi kao shi : juan shou, 30 juan
綴遺齋彜器考釋: 卷首, 30卷
Subject: Arts
Volume: 14
Call Number: NK7983.A1 F35 Availability at InfoHawk+