CHINESE COLLECTION

Chinese Monograph Serials

If your browser cannot display Chinese, check here for a pdf version of the file (115 pages).

Subject >>History

Title: 1949 nian yi hou Zhang Junmai yan lun ji
一九四九年以後張君勱言論集
Subject: History
Volume: 5
Call Number: D843 .C514 1989 Availability at InfoHawk+

Title: 90 nian dai Taiwan qian tu zhu dao ren wu
九〇年代台灣前途主導人物
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS799.8485 .C58 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Bai hua jian ming nian wu shi
白話簡明甘五史
Subject: History
Volume: 26
Call Number: DS735 .L58 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Bai hua Zi zhi tong jian
资治通鉴
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS747.2.S75 P2 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Bai juan ben Zhongguo quan shi
百卷本中国全史
Subject: History
Volume: 100
Call Number: DS735 .P28 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Bai na ben Er shi si shi
百衲本二十四史
Subject: History
Volume: 41
Call Number: DS735.A2 P3 1930a Availability at InfoHawk+

Title: Bei da shi xue
北大史学
Subject: History
Volume: 5
Call Number: D1 .P44 Availability at InfoHawk+

Title: Bei fa zhan shi
北伐戰史
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS775 .C5365 Availability at InfoHawk+

Title: Bei Qi shu : 50 juan
北齊書:50卷
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS748.5 .L48 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Bei shi
北史
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS748.5 .L56 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Bei shi : 100 juan
北史:100卷
Subject: History
Volume: 32
Call Number: DS748.5 .L56 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Bei yang jun fa, 1912-1928
北洋军阀, 1912-1928
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS777.36 .P438 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Bei zhuan ji : [160 juan : juan shou shang xia juan
碑傳集:160卷: 卷首上下卷
Subject: History
Volume: 60
Call Number: DS734 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Bei zhuan ji bu : [60 juan : juan shou shang xia juan] : juan mo
碑傳集補: [60卷: 卷首上下卷]: 卷末
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS734 .M54 1931 Availability at InfoHawk+

Title: Beijing kao gu ji cheng
北京考古集成
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS795.15 .B45 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Bing lin shi ying
兵林拾英
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS738 .W26 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Bu guo zhai wen du
補過齋文牘
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS793.S62 Y3 Availability at InfoHawk+

Title: Chen shu : 36 juan
陳書:36卷
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS748.5 .Y28 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Chongzhen cun shi shu chao
崇禎存實疏鈔
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS753 .C86 Availability at InfoHawk+

Title: Chou ban yi wu shi mo
籌辦夷務始末
Subject: History
Volume: 130
Call Number: DS740.4 .C355 1929 Availability at InfoHawk+

Title: Chou ban yi wu shi mo
籌辦夷務始末
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS740.4 .C355 1963 Availability at InfoHawk+

Title: Chun qiu zheng yi: 36 juan
春秋正義: 36卷
Subject: History
Volume: 12
Call Number: PL2470.Z6 K75 1931 Availability at InfoHawk+

Title: Da lu za zhi shi xue cong shu
大陸雜誌史學叢書
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS735 .T2 Availability at InfoHawk+

Title: Da lu za zhi shi xue cong shu di san ji
大陸雜誌史學叢書第三輯
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS735 .T214 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Da lu za zhi shi xue cong shu di si ji
大陸雜誌史學叢書第四輯
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS735 .T22 1975 Availability at InfoHawk+

Title: Da lu za zhi shi xue cong shu di wu ji
大陸雜誌史學叢書第五輯
Subject: History
Volume: 4
Call Number: DS735 .T23 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Da lu za zhi shi xue cong shu di yi ji
大陸雜誌史學叢書第一輯
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS735 .T2 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Da Ming hui dian
大明會典
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS753 .T3 1587a Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Dezong Jing (Guangxu) huang di shi lu
大清德宗景(光緖)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS764 .T3 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Gaozong Chun (Qianlong) huang di shi lu
大清高宗純(乾隆)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 30
Call Number: DS754.2 .T3 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing li chao shi lu. Selections
大清历朝实录
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754 .T279 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Muzong Yi (Tongzhi) huang di shi lu
大清穆宗毅(同治)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS762 .T3 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Renzong Rui (Jiaqing) huang di shi lu
大清仁宗睿(嘉慶)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS756 .T3 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Shengzu Ren (Kangxi) huang di shi lu
大清聖祖仁(康熙)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS754.2 .T32 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing shi chao sheng xun
大清十朝聖訓
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS754 .T33 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Shizong Xian (Yongzheng) huang di shi lu
大清世宗憲(雍正)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 3
Call Number: DS754.2 .T34 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Shizu Zhang (Shunzhi) huang di shi lu
大清世祖章(順治)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 3
Call Number: DS754.2 .T33 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Wenzong Xian (Xianfeng) huang di shi lu
大清文宗顯(咸豐)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS758 .T3 Availability at InfoHawk+

Title: Da Qing Xuanzong Cheng (Daoguang) huang di shi lu
大凊宣宗成(道光)皇帝實錄
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS757 .T28 Availability at InfoHawk+

Title: Dao xue yuan yuan lu : yi bai juan
道學淵源錄 : 一百卷
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS734 .H822 Availability at InfoHawk+

Title: De Zhuangguo gong nian pu
德壯果公年譜
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS754.4.T4 H8 1857a Availability at InfoHawk+

Title: Di er ci ya pian zhan zheng
第二次鸦片战争
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS760 .T5 Availability at InfoHawk+

Title: Di fang zhi ren wu zhuan ji zi liao cong kan. Dong bei juan
地方志人物傳記資料叢刊. 東北卷
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS734 .D54 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Di fang zhi ren wu zhuan ji zi liao cong kan. Xi bei juan
地方志人物傳記資料叢刊. 西北卷
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS793.N6 D53 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dong Han hui yao: 40 juan
東 會要: 40卷
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS748 .H78 Availability at InfoHawk+

Title: Dong hua lu
東華錄
Subject: History
Volume: 28
Call Number: DS753 .T8 Availability at InfoHawk+

Title: Dong hua xu lu
東華續錄
Subject: History
Volume: 60
Call Number: DS754 .T8 Availability at InfoHawk+

Title: Dong san sheng zheng lüe
東三省政畧 
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS783 .H78 Availability at InfoHawk+

Title: Dong Zuobin xian sheng quan ji
董作賓先生集
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS734.9.T86 A2 1977 Availability at InfoHawk+

Title: Du shi fang yu ji yao : [130 juan]
讀史方輿紀要: [130卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS708 .K8 1955 Availability at InfoHawk+

Title: Du shi fang yu ji yao [130 juan]
讀史方輿紀要 [130卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS706.5 .K79 1955a Availability at InfoHawk+

Title: Dun an Qin Han yin xuan
遯盦秦漢印選
Subject: History
Volume: 12
Call Number: CD6179 .T8 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang she hui jing ji wen xian zhen ji shi lu
敦煌社會經濟文献真蹟釋錄
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS793.T8 T845 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan yan jiu
敦煌吐魯番硏究
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS793.T8 T855 Availability at InfoHawk+

Title: Eluosi ke xue yuan dong fang yan jiu suo Sheng Bide bao fen suo cang Dunhuang wen xian
俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所藏敦煌文獻
Subject: History
Volume: 11
Call Number: DS793.T8 I57 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Er shi si shi
二十四史
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS735 .A2 E75 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Er shi si shi Jiu tong zheng dian lei yao he bian : [320 juan]
二十四史九通政典要合編: [320卷]
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS735 .H83 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Er shi wu bie shi
二十五别史
Subject: History
Volume: 22
Call Number: DS735.A2 E68 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Er shi wu shi bu bian
二十五史補編
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS735.A2 E7 Suppl Availability at InfoHawk+

Title: Fan gong kan luan
反共戡亂
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS738 .F36 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Fang yu sheng lan
方輿勝覽
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS706.5 .F35 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Fei E zheng zhi yuan shi zi liao hui bian
匪俄爭執原始資料彙編
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS740.5.R8 C54 Availability at InfoHawk+

Title: Feng Yuxiang ri ji
冯玉祥日记 
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS777.488.F46 A3 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Gang jian yi zhi lu
綱鑑易知錄
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS745 .W8 Availability at InfoHawk+

Title: Gansu cang Dunhuang wen xian
甘肅藏敦煌文獻
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS793.D8 G36 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Gao ben Qing dai ren wu shi liao san bian, wai yi zhong
稿本清代人物史料三編, 外一種
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754.19 .Z48 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Ge ming ren wu zhi
革命人物誌
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS778.A1 K6 Availability at InfoHawk+

Title: Ge ming wen xian
革命文獻
Subject: History
Volume: 117
Call Number: DS773 .K6 Availability at InfoHawk+

Title: Gong fei huo guo shi liao hui bian
共匪禍國史料彙編
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS774 .K85 Availability at InfoHawk+

Title: Gong zhong dang Guangxu chao zou zhe
宮中檔光緖朝奏摺
Subject: History
Volume: 26
Call Number: DS764 .K8 Availability at InfoHawk+

Title: Gong zhong dang Qianlong chao zou zhe
宮中檔乾隆朝奏摺
Subject: History
Volume: 38
Call Number: DS754.8 .K86 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Gong zhong dang Yongzheng chao zou zhe
宮中檔雍正朝奏摺
Subject: History
Volume: 32
Call Number: DS754.2 .K87 1977 Availability at InfoHawk+

Title: Gu Jiegang du shu bi ji
顧頡剛读書筆记
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS736 .K63 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu qian da ci dian : [ji] Shi yi
古錢大辭典: [及]拾遺
Subject: History
Volume: 13
Call Number: CJ3495 .T5 Availability at InfoHawk+

Title: Guang ming jiang pu
廣名將譜
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS734 .H829 Availability at InfoHawk+

Title: Guangxu Shuntian fu zhi
光緖順天府志
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS795.8.S458 G836 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Guo chao qi xian lei zheng chu bian
國朝耆獻類徵初編
Subject: History
Volume: 25
Call Number: DS754 .L46 Availability at InfoHawk+

Title: Guo chao xian zheng lu 120 juan
國朝獻徵錄 120卷
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS753 .C543 Availability at InfoHawk+

Title: Guo chao xian zheng shi lüe : 60 juan
國朝先正事略: 60卷
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS754 .L5 Availability at InfoHawk+

Title: Guo fu shu xin xuan ji
國父書信選集
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS777 .A4 1954 Availability at InfoHawk+

Title: Guo Moruo quan ji. Kao gu bian
郭沫若全集. 考古编
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS715 .K83 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Guo Moruo quan ji. Li shi bian
郭沫若全集. 历史编
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS735 .K82 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Guo shi guan xian cang Min guo ren wu zhuan ji shi liao hui bian
國史館現藏民國人物傳記史料彙編
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS776 .K85 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Han shu : [100 juan]
漢書: [100卷]
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS748 .P32 1962 Availability at InfoHawk+

Title: Han shu : 120 juan
漢書:120卷
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS748 .P32 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Hefei xiang guo qi shi ci shou tu : fu Shou yan
合肥相國七十賜壽圖: 附壽言
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS763.L6 A33 Availability at InfoHawk+

Title: Heilongjiang zhi gao : [62 juan]
黑龍江志稿: [62卷]
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS793.H4 C43 Availability at InfoHawk+

Title: Hong wei bing zi liao. Xu bian 1 = Red guard publications
紅衛兵資料. 續編 1
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS777.547 .H8 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Hou Han shu
後漢書
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS748 .F3 1965 Availability at InfoHawk+

Title: Hou Han shu : 120 juan
後漢書 : 120卷
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS748 .F3 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Hua qiao Hua ren bai ke quan shu
华侨华人百科全书
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS732 .H78614 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Huang chao jing shi wen bian
皇朝經世文編
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS754 .H57 1873 Availability at InfoHawk+

Title: Huang chao xu ai wen bian: [80 juan, mu lu 1 juan]
皇朝蓄艾文編 : [80卷, 目錄1卷]
Subject: History
Volume: 8
Call Number: CB5 .Y8 Availability at InfoHawk+

Title: Huang chao zheng dian lei zuan: [500 juan]
皇朝政典類纂: [500卷]
Subject: History
Volume: 30
Call Number: DS754 .H62 1969 Availability at InfoHawk+

Title: Huang Ming jing shi shi yong bian
皇明經世實用編
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS753 .F45 Availability at InfoHawk+

Title: Huang Ming yong hua lei bian : [136 juan]
皇明詠化類編
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS753 .T45 Availability at InfoHawk+

Title: Huang Qing zou yi
皇清奏議
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754 .H833 Availability at InfoHawk+

Title: Hubei jiu wen lu
湖北旧闻录
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS793.H75 H75 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Hunan Miao fang tun zheng kao : [juan shou : 15 juan] : bu bian
湖南苗防屯政考: [卷首: 15卷]: 補編
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS731.M5 T3 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Jiang baili xian sheng quan ji
蔣百里先生全集
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS778.C544 A2 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Jiang Jieshi yan jiu
蔣介石硏究
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS777.488.C5 L55 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Jiang Jingguo xian sheng quan ji /
蔣經國先生全集
Subject: History
Volume: 28
Call Number: DS799.82.C437 A2 Availability at InfoHawk+

Title: Jiang zong tong mi lu : Zhong Ri guan xi ba shi nian zhi zheng yan
蔣總統秘錄: 中日関係八十年之證言
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS740.5.J3 S5319 Availability at InfoHawk+

Title: Jiao fei zhan shi
剿匪戰史 
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS775 .C536 Availability at InfoHawk+

Title: Jie fang jun jiang ling zhuan
解放军将领传
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS778.A1 C374 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Jifu tong zhi [300 juan] juan shou 1 juan
畿辅通志 [300卷] 卷首1卷
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS796.C45 H8 Availability at InfoHawk+

Title: Jilin tong zhi
吉林通志
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS793.C4 C43 Availability at InfoHawk+

Title: Jin dai Zhongguo shi liao cong kan
近代中國史料叢刊
Subject: History
Volume: 1000
Call Number: DS755 .S545 Availability at InfoHawk+

Title: Jin dai Zhongguo shi liao cong kan xu bian /
近代中國史料叢刋續編
Subject: History
Volume: 1079
Call Number: DS755 .S547 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Jin shi : [135 juan]
金史: [135卷]
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS751 .T62 1975 Availability at InfoHawk+

Title: Jin shi : 135 juan
金史: 135卷
Subject: History
Volume: 32
Call Number: DS751 .T62 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Jin shu
晋書
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS748.4 .F35 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Jin shu jiao zhu : 130 juan
晉書斠注:130卷
Subject: History
Volume: 60
Call Number: DS748.4 .F35 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Jinan shi zhi
济南市志
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS796.T68 C47 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Jiu Tang shu : [200 juan]
舊唐書 : [200卷]
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS749.3 .L5 1975 Availability at InfoHawk+

Title: Jiu Tang shu : 200 juan
舊唐書: 200卷
Subject: History
Volume: 36
Call Number: DS749.3 .L5 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Jiu Wu dai shi
舊五代史
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS749.5 .H7 1976 Availability at InfoHawk+

Title: Jiu Wu dai shi : 150 juan, mu lu 2 juan
舊五代史: 150卷, 目錄2卷
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS749.5 .H7 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Kai guo shi liao (er)
開國史料(二)
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754 .K33 1969 Availability at InfoHawk+

Title: Kai guo shi liao (yi)
開國史料(一)
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS754 .K32 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Kang Ri yu wu
抗日禦侮
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS777.53 .K355 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Ke zhai ji gu lu
愙齋集古錄
Subject: History
Volume: 28
Call Number: DS715 .W8 1921 Availability at InfoHawk+

Title: Kezhai ji gu lu
愙齋集古錄 
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS715 .W8 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai ji shi nian biao
歷代纪事年表
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS733 .L48 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai ming chen yan xing lu
歷代名臣言行錄
Subject: History
Volume: 36
Call Number: DS734 .C475 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai ming chen zou yi : [350 juan]
歷代名臣奏議: [350卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS740.2 .H83 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai ming ren nian pu
歷代名人年譜
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS734 .W8 Availability at InfoHawk+

Title: Li hongzhang jue xue : guan chang fu gui xue jie mi
李鸿章絶学: 官场富贵学解秘
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS764.23.L5 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Li shi zai zhe li chen si
历史在这里沉思
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS778.7 .L53 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Li Suyi bo zou yi
李肅毅伯奏議
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS763.L6 A32 Availability at InfoHawk+

Title: Li Wenzhong gong chi du
李文忠公尺牘
Subject: History
Volume: 32
Call Number: DS763.L6 A3 Availability at InfoHawk+

Title: Li Wenzhong gong quan ji
李文忠公全集
Subject: History
Volume: 100
Call Number: DS763 .L6 1905 Availability at InfoHawk+

Title: Liang Qichao quan ji
梁启超全集
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS764.23.L52 A3 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Liang shu : 56 juan
梁書: 56卷
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS748.5 .Y3 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Liao shi
遼史
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS751 .T628 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Liao shi :116 juan
遼史: 116卷
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS751 .T628 1958 Availability at InfoHawk+

Title: Lin Wenzhong gong zheng shu : fu, Ji fu shui li yi ; Dian Yao ji cheng ; He Ge ji cheng ; Sou y
林文忠公政書: 附 畿輔水利議; 滇軺紀程; 荷戈紀程
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS760.9 .L52 Availability at InfoHawk+

Title: Liu shi nian lai Zhongguo yu Riben
六十年來中國與日本
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS740.5.J3 W39 1932 Availability at InfoHawk+

Title: Liu shi nian lai Zhongguo yu Riben
六十年来中国与日本
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS740.5.J3 W39 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Luo Xuetang xian sheng quan ji
羅雪堂先生全集
Subject: History
Volume: 140
Call Number: DS734.9.L6 A2 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Luoyang wen xian
洛陽文獻
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS796.L57 L69 Availability at InfoHawk+

Title: Mō Takutō shū hokan=Mao Zedong ji bu juan
毛泽东集补卷 
Subject: History
Volume: 9
Call Number: DS778.M3 A2 1970 Suppl. Availability at InfoHawk+

Title: Mō Taku-tō shū=Mao Zedong ji. Collected writings of Mao Zedong.
毛泽东集
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS778.M3 A2 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Man tie yu qin Hua Ri jun : Man tie mi dang
滿鐵與侵華日軍: 滿鐵密檔
Subject: History
Volume: 21
Call Number: DS783.8 .M3595 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Mao Zedong wen ji
毛泽东文集
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS778.M3 A25 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Mao Zedong xuan ji
毛澤東選集
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS778.M3 A25 1951 Availability at InfoHawk+

Title: Mengwu'er shi ji
蒙兀兒史記 
Subject: History
Volume: 28
Call Number: DS19 .T8 1934a Availability at InfoHawk+

Title: Min guo jing shi wen bian
民國經世文編
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS774 .C457 1914a Availability at InfoHawk+

Title: Min guo ren wu xiao zhuan
民國人物小傳
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS778.A1 M55 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Min guo ren wu zhuan
民國人物传
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS776 .M56 1978 Availability at InfoHawk+

Title: Min guo shi ji shi ben mo
民国史纪事本末
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS774 .M483 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Min guo shi liao cong kan
民國史料叢刊
Subject: History
Volume: 36
Call Number: DS775 .M57 Availability at InfoHawk+

Title: Ming chao kai guo wen xian
明朝開國文獻
Subject: History
Volume: 4
Call Number: PL2698.M5 A52 1966 Availability at InfoHawk+

Title: Ming dai fang zhi xuan
明代方志選
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS705 .P45 Availability at InfoHawk+

Title: Ming dai gu ben fang zhi xuan
明代孤本方志選
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS737 .M56 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Ming ji bai shi hui bian : [16 zhong
明季稗史彙編: [16種]
Subject: History
Volume: 27 in 20
Call Number: DS753 .M54 Availability at InfoHawk+

Title: Ming Qing shi liao
明清史料
Subject: History
Volume: 8 in 70
Call Number: DS753 .M553 Availability at InfoHawk+

Title: Ming Qing shi liao
明清史料
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS753 .M553 1930a Availability at InfoHawk+

Title: Ming Qing shi liao hui bian
明清史料彙編
Subject: History
Volume: 26
Call Number: DS753 .S455 Availability at InfoHawk+

Title: Ming ru xue an : 16 ce
明儒學案: 16册
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS734 .H84 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi : [33 juan]
明史: [332卷]
Subject: History
Volume: 28
Call Number: DS753 .M556 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi : 332 juan, mu lu 4 juan
明史: 332卷, 目錄4卷
Subject: History
Volume: 100
Call Number: DS753 .M556 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi gao
明史稿
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS753 .W354 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi lu jiao kan ji
明實錄校勘記
Subject: History
Volume: 21
Call Number: DS753 .M562 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi lun cong
明史論叢
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS753 .P36 Availability at InfoHawk+

Title: Nan Qi shu : 59 juan
南齊書:59卷
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS748.8 .H7 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Nan shi : [80 juan]
南史: [80卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS748.5 .L54 1975 Availability at InfoHawk+

Title: Nan shi : 80 juan
南史:八十卷
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS748.5 .L54 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Nan xun sheng dian
南巡盛典
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS708 .K36 Availability at InfoHawk+

Title: Nan yue zhi
南嶽志 
Subject: History
Volume: 18
Call Number: DS796.H4 N3 1924a Availability at InfoHawk+

Title: Nengjing ju ri ji
能静居日記
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS760.9 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Nian jun
捻軍
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS759.5 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Nian jun wen xian hui bian
捻軍文獻彙編
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS759.5 .N53 1973 Availability at InfoHawk+

Title: Nian pu wu zhong
年谱五种
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS734 .N54 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding huang yu Xiyu tu zhi
欽定皇舆西域圖志
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS793.S62 F8 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding jiao ping Yue fei fang lüe
欽定剿平粤匪方略
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS759 .C482 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding ping ding Taiwan ji lüe [juan shou 5 juan, ji lüe 65 juan]
欽定平定臺灣紀略 [卷首5卷, 紀略65卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS799.65 .C5 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding zhong shu zheng kao. Lü ying, 1-30
欽定中樞政考. 綠營, 1-30
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS754.2 .O23 1746a Availability at InfoHawk+

Title: Qing bai lei chao
清稗類鈔
Subject: History
Volume: 48
Call Number: DS754 .H77 Availability at InfoHawk+

Title: Qing chao wen xian tong kao
清朝文獻通考
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS754 .C55 Availability at InfoHawk+

Title: Qing chao wen xian tong kao
清朝文献通考
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS754 .Q55 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Qing chao xu wen xian tong kao
清朝续文献通考
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754 .L6 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Qing chao xu wen xian tong kao : [400 juan]
清朝續文獻通考: [400 卷 ]
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS754 .L6 Availability at InfoHawk+

Title: Qing chao ye shi da guan
淸朝野史大觀
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS754 .C555 Availability at InfoHawk+

Title: Qing dai gu ben fang zhi xuan
清代孤本方志選
Subject: History
Volume: 60
Call Number: DS737 .Q564 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Qing dai jun zheng zi liao xuan cui
清代军政资料选萃
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754.15 .Q56 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Qing dai quan shi
清代全史
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754 .C59 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Qing dai she hui wen hua cong shu
清代社会文化丛书
Subject: History
Volume: 30
Call Number: DS754.14 .C55 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Qing dai tong shi
清代通史
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS754 .H75 1963 Availability at InfoHawk+

Title: Qing dai ye shi
清代野史
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS754 .M33 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Qing Dong hua lu quan bian
清东华录全编
Subject: History
Volume: 25
Call Number: DS754 .Q56 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Qing gong shi xu bian : [100 juan]
國朝宮史續編
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS754 .C57 Availability at InfoHawk+

Title: Qing Guangxu chao Zhong Fa jiao she shi liao: [22 juan]
清光緖朝中法交涉史料: [22卷]
Subject: History
Volume: 11
Call Number: DS740.5.F8 C43 1932 Availability at InfoHawk+

Title: Qing Guangxu chao Zhong Ri jiao she shi liao [88 juan]
清光緖朝中日交涉史料 [88卷]
Subject: History
Volume: 44
Call Number: DS740.5.J3 C43 1932 Availability at InfoHawk+

Title: Qing ji nei ke dang an quan ji
清季内閣檔案全輯
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS753.86 .C437 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Qing ji wai jiao shi liao quan shu
清季外交史料全書
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS754.18 .C45 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Qing ji Zhong Ri Han guan xi zi liao san shi zhong zong he fen lei mu lu
清季中日韓關係資料三十種綜合分 目錄
Subject: History
Volume: 11
Call Number: Z6465.C6 L5 Availability at InfoHawk+

Title: Qing shi
清史
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS754 .C58 Availability at InfoHawk+

Title: Qing shi bian nian
清史编年
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS754 .C5729 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Qing shi gao jiao zhu
清史稿校註
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS754 .C5842 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Qing Shi jiang yi
淸史講義
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS754 .M42 Availability at InfoHawk+

Title: Qing shi lie zhuan
清史列傳
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS734 .T34 Availability at InfoHawk+

Title: Qing shi lie zhuan
清史列傳
Subject: History
Volume: 80
Call Number: DS734 .T34 Availability at InfoHawk+

Title: Qing shi tu dian : Qing chao tong shi tu lu
清史图典: 清朝通史图录
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS754 .Q56 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Qing zheng fu zhen ya Tai ping tian guo tang an shi liao
清政府鎮壓太平天国檔案史料
Subject: History
Volume: 21
Call Number: DS758.7 .C53 Availability at InfoHawk+

Title: Rehe ri ji : 26 juan
熱河日記: 26卷
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS796.J4 P3 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Riben guo zhi : 40 juan : fu juan shou
日本國志: 40卷: 附卷首
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS821 .H83 1898 Availability at InfoHawk+

Title: Riben qin Hua zui xing dang an xin ji
日本侵華罪行檔案新輯
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS777.533.A86 R53 1999 Availability at InfoHawk+

Title: San guo zhi : 65 juan
三國志 : 65卷
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS748.2 .C4 1955 Availability at InfoHawk+

Title: San guo zhi ji jie : 65 juan
三國志集解: [65卷
Subject: History
Volume: 18
Call Number: DS748.2 .C425 Availability at InfoHawk+

Title: San guo zhi: man wen ben
三國志
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS748.2 .C42 1979 Availability at InfoHawk+

Title: San min zhu yi jian she cheng guo zhuan ji
三民主義建設成果專輯
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS799.8 .S26 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Shanghai tong shi
上海通史
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS796.S2 S53 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Shanghai wen shi zi liao cun gao hui bian
上海文史资料存稿汇编
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS796.S257 S577 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Shi er chao dong hua lu
十二朝東華錄
Subject: History
Volume: 30
Call Number: DS754 .T8 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ji
史記
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS745 .S78 1959 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ji ji jie : 130 juan
史记
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS745 .S78 1958 Availability at InfoHawk+

Title: Shi jia zhai Yang xin lu
十駕齋養新錄
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS735 .C4864 1804a Availability at InfoHawk+

Title: Shi liao xun kan
史料旬刊
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS754 .S454 1930 Availability at InfoHawk+

Title: Shi nian lai: li lun, zheng ce, shi jian zi liao xuan bian
十年来: 理论・政策・实践资料选编
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS779.17 .S5 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Shi qi shi shang que : [100 juan]
十七史商榷: [100卷]
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS735.A2 W3 Availability at InfoHawk+

Title: Shi tong
十通
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS735 .S48 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Shi xue cong shu
史學叢書
Subject: History
Volume: 13
Call Number: DS734.7 .Y35 Availability at InfoHawk+

Title: Shi xue cong shu
史學叢書
Subject: History
Volume: 13
Call Number: DS734.7 .Y35 Availability at InfoHawk+

Title: Shi yi chao dong hua lu
十一朝東華錄
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS754 .W2175 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Song chao da zhao ling ji
宋朝大詔令集
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS751 .S85 Availability at InfoHawk+

Title: Song hui yao ji gao
宋會要輯稿
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS751 .H73 1957 Availability at InfoHawk+

Title: Song shi
宋史
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS751 T65 1977 Availability at InfoHawk+

Title: Song shi : 496 juan
宋史: 496卷
Subject: History
Volume: 136
Call Number: DS751 .T65 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Song shi : 496 juan
宋史: 496卷
Subject: History
Volume: 42
Call Number: DS751 .T65 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Song shi zi liao cui bian
宋史資料萃編
Subject: History
Volume: 22
Call Number: DS751 .C436 Availability at InfoHawk+

Title: Song shu
宋書
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS748.5 .S5 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Song shu : 100 juan
宋書 :100卷
Subject: History
Volume: 36
Call Number: DS748.5 .S5 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Song Yuan fang zhi cong kan
宋元方志叢刊
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS737 .S92 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Song Yuan xue an bu yi : [100 juan]
宋元學案補遺: [100卷]
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS734 .W354 Availability at InfoHawk+

Title: Sui shi xi su zi liao hui bian
歲時習俗資料彙編
Subject: History
Volume: 30
Call Number: DS721 .S83 Availability at InfoHawk+

Title: Sui shu : [85 juan]
隋書 : [85卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS749.2 .W4 1973 Availability at InfoHawk+

Title: Sui shu : 85 juan
隋書 : 85卷
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS749.2 .W4 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Sun Zhongshan quan ji
孙中山全集
Subject: History
Volume: 11
Call Number: DS777 .A23 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Tai an hui lu
臺案彙錄
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS799.5 .T2 Availability at InfoHawk+

Title: Tai ping jun shi liao (yi)
太平軍史料(一)
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS759 .T28 1969 Availability at InfoHawk+

Title: Tai ping tian guo wen xian hui bian
太平天國
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS758.7 .T33 1973 Availability at InfoHawk+

Title: Taiwan fang zhi hui bian
臺灣方志彙編
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS799.2 .F3 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Taiwan wen xian shi liao cong kan
臺灣文獻史料叢刊
Subject: History
Volume: 80
Call Number: DS799.643 .T34 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Tian xia jun guo li bing shu [120 juan]
天下郡國利病書 [120卷]
Subject: History
Volume: 28
Call Number: DS706.5 .K8 Availability at InfoHawk+

Title: Tian yi ge cang Ming dai fang zhi xuan kan
天一閣藏明代方志選刊
Subject: History
Volume: 68
Call Number: DS753.2 .T5 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Tian yi ge cang Ming dai fang zhi xuan kan xu bian
天一閣藏明代方志選刊續編
Subject: History
Volume: 72
Call Number: DS737 .T53 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Tong jian ji shi ben mo
通鑑紀事本末
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS745 .Y83 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Tong shi
痛史
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS753 .W4 Availability at InfoHawk+

Title: Tong zhi
通志
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS745 .C454 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Jinggong nian pu kao lüe : er shi liu juan : za lu er juan : fu lu yi juan
王荊公年谱考略: 二十六卷: 雜錄二卷: 附錄一卷
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS751.6.W28 T7 Availability at InfoHawk+

Title: Wei Man shi liao cong shu
伪满史料丛书
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS784 .W5 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Wei Manzhou Guo shi liao
伪满洲国史料 
Subject: History
Volume: 33
Call Number: DS781 .W45 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Wei shu
魏書
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS748.6 .W36 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Wei shu : 114 juan
魏書:114卷
Subject: History
Volume: 50
Call Number: DS748.6 .W36 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Wen hua Zhongguo zhi lü quan ji
文化中國之旅全集
Subject: History
Volume: 17
Call Number: DS721 W37 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Wen xian tong kao
文獻通考
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS751 .M3 Availability at InfoHawk+

Title: Wen xian tong kao
文献通考
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS751 .M3 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Weng Tonghe ri ji pai yin ben : fu suo yin
翁同龢日記排印本: 附索引
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS754.W43 A3 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Wu dai hui yao
五代會要
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS749.5 .W35 Availability at InfoHawk+

Title: Wu dai shi ji : 74 juan
五代史記: 74卷
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS749.5 .O9 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Wu Jingheng xuan ji
吳敬恒選集
Subject: History
Volume: 13
Call Number: DS778.W76 A25 1967 Availability at InfoHawk+

Title: Wu li tong kao : [262 juan], fu suo ying
五禮通考: [262 卷], 附索隱
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS721 .C49 1880a Availability at InfoHawk+

Title: Wu Zhihui xian sheng quan ji
吳稚暉先生全集
Subject: History
Volume: 18
Call Number: DS778.W76 A2 1969 Availability at InfoHawk+

Title: Wu zhong ren wu zhi : [13 juan]
吳中人物志: [13卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS734 .C437 Availability at InfoHawk+

Title: Wulin zhang gu cong bian
武林掌故叢編
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS796.H25 W8 Availability at InfoHawk+

Title: Xi Han hui yao : 70 juan
西漢會要: 70卷
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS748 .H782 Availability at InfoHawk+

Title: Xian zong tong Jiang gong si xiang yan lun zong ji
先總統蔣公思想言論總集
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS777.488.C5 A2 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Xiang tu zhi chao gao ben xuan bian
鄉土志抄稿本選編
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS737 .X53 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Xin hai ge ming
辛亥革命
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS773 .C53 Availability at InfoHawk+

Title: Xin jiao ben Xin Tang shu fu suo yin : [225 juan]
新校本新唐書附索引: [225卷]
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS749.3 .O8 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Xin ren chun qiu
辛壬春秋
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS773.4 .S45 1924a Availability at InfoHawk+

Title: Xin Tang shu : [225 juan, ji Tang shu shi yin 25 juan]
新唐書: [225卷, 及唐書釋音25卷]
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS749.3 .O8 1904 Availability at InfoHawk+

Title: Xin Tang shu : [225 juan]
新唐書: [225卷]
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS749.3 .O8 1975 Availability at InfoHawk+

Title: Xin Tang shu : 225 juan
新唐書: 225卷
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS749.3 .O8 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Xin xiu fang zhi cong kan
新修方志叢刊
Subject: History
Volume: 240
Call Number: DS734.7 .H75 Availability at InfoHawk+

Title: Xin Yuan shi : 257 juan
新元史: 二百五十七卷
Subject: History
Volume: 60
Call Number: DS752 .K6 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Xinjiang tu zhi
新疆圖志 
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS793.S62 W29 Availability at InfoHawk+

Title: Xiong Xiling xian sheng yi gao
熊希齡先生遺稿
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS777.15.H74 A2 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Xiyuan wen jian lu
西園聞見錄
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS753 .Z43 1940 Availability at InfoHawk+

Title: Xu Bei zhuan ji
續碑傳集
Subject: History
Volume: 32
Call Number: DS734 .M58 1910b Availability at InfoHawk+

Title: Xu Bei zhuan ji : [86 juan]
續碑傳集: [86卷]
Subject: History
Volume: 24
Call Number: DS734 .M58 1910a Availability at InfoHawk+

Title: Xu Guangqi zhu yi ji
徐光啟著譯集
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS753.6.H87 A2 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Xu Tong zhi
續通志
Subject: History
Volume: 11
Call Number: DS745 .H7 Availability at InfoHawk+

Title: Xu wen xian tong kao
續文獻通考
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS753 .H7 Availability at InfoHawk+

Title: Xu wen xian tong kao
续文献通考
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS753 .W356 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Xu Wensu gong yi shu
許文肅公遺書
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS763 .H8 Availability at InfoHawk+

Title: Xue xi cong shu. 1967 nian
學習叢書. 1967年
Subject: History
Volume: 50
Call Number: DS778.7 .H77 1967 Availability at InfoHawk+

Title: Ya pian zhan zheng
鴉片戰爭
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS757.4 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Ya pian zhan zheng wen xian hui bian
鴉片戰爭文獻彙編
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS757.4 .Y3 1973 Availability at InfoHawk+

Title: Yan shan tang bie ji : 100 juan
弇山堂别集: 100卷
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS753 .W358 Availability at InfoHawk+

Title: Yan shan tang bie ji : 100 juan
弇山堂别集: 100卷
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS753 .W358 Availability at InfoHawk+

Title: Yan yao ji wen : 4 juan
炎徼紀聞: 4卷
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS753 .Y47 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Yang wu yun dong
洋務運動
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS740 .C48 Availability at InfoHawk+

Title: Ying cang Dunhuang wen xian : (Han wen fo jing yi wai bu fen)
英藏敦煌文獻 : (漢文佛經以外部份)
Subject: History
Volume: 14
Call Number: DS793.T8 Y56 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Yongzheng zhu pi yu zhi
雍正硃批諭旨
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS754.2 .Y8 Availability at InfoHawk+

Title: Yu jun ji lüe : [12 juan]
豫軍紀略: [12卷]
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS755 .Y8 1879 Availability at InfoHawk+

Title: Yu zhe hui cun: [Guangxu 24 nian 1 yue - Guangxu 29 nian 6 yue]
諭摺彙存: [光緖24年1月- 光緖29年6月].
Subject: History
Volume: 56
Call Number: DS764 .Y8 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan shi
元史
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS752 .S8 1976 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan shi : 210 juan
元史: 二百十卷
Subject: History
Volume: 60
Call Number: DS752 .S8 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan Shikai zou zhe zhuan ji
袁世凱奏摺專輯 
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS777.15.Y83 A25 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan shu : [102 juan]
元書: [102卷]
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS752 .T74 Availability at InfoHawk+

Title: Yueman tang ri ji
越縵堂日記
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS763.L65 A3 Availability at InfoHawk+

Title: Yueman tang ri ji bu
越縵堂日記補
Subject: History
Volume: 13
Call Number: DS763.L65 A3 Suppl. Availability at InfoHawk+

Title: Zeng guang Shang you lu tong bian
増廣尚友錄統編
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS734 .H35 Availability at InfoHawk+

Title: Zeng Huimin gong shou xie ri ji
曾惠敏公手寫日記
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS763 .T66 Availability at InfoHawk+

Title: Zeng Huimin gong yi ji
曾惠敏公遺集
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS763 .T662 Availability at InfoHawk+

Title: Zeng Wenzheng gong shou xie ri ji
曾文正公手寫日記
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS760.9 .T66 1965 Availability at InfoHawk+

Title: Zeng Wenzheng gong shou xie ri ji
曾文正公手寫日記
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS760.9 .T66 1965 Availability at InfoHawk+

Title: Zhang Jizi jiu lu
張季子九錄
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS763.C38 A5 Availability at InfoHawk+

Title: Zhang shi yi shu
章氏遺書
Subject: History
Volume: 40
Call Number: DS734.9.C4 A2 1922a Availability at InfoHawk+

Title: Zhang Wenxiang gong quan ji
張文襄公全集
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS763.C42 .A2 1963 Availability at InfoHawk+

Title: Zheng shi lun zan
正史論贊
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS734.7 .S8 Availability at InfoHawk+

Title: Zheng Xiaoxu ri ji
郑孝胥日记
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS777.488.C4865 A3 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Zheng zhi guan bao
政治官報
Subject: History
Volume: 48
Call Number: DS754 .N4 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong Fa Zhan zheng
中法戰爭
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS549 .C56 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong Fa zhan zheng wen xian hui bian
中法戰爭文獻彙編
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS549 .C5 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong hua Minguo shi gang
中華民國史綱
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS774 .C36 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong Ri guan xi shi liao : Zhonghua Minguo san nian zhi wu nian
中日關係史料: 中華民國三年至五年
Subject: History
Volume: 4v. 6pt
Call Number: DS740.5.J3 C537 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong Ri wen hua jiao liu shi da xi
中日文化交流史大系
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS740.5.J3 C5393 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong Ri zhan zheng wen xian hui bian
中日戰爭文獻彙編 
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS764.4 .C54 1973 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong shu dian gu hui ji
中書典故彙記 
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS754.17 .C5 1914a Availability at InfoHawk+

Title: Zhong xi jiao tong shi liao hui bian
中西交通史料匯篇
Subject: History
Volume: 6
Call Number: AC149 .M585 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo bai ke nian jian
中国百科年鉴
Subject: History
Volume: Yearly
Call Number: DS701 .C835 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo Dunhuang xue bai nian wen ku
中国敦煌学百年文库
Subject: History
Volume: 35
Call Number: DS793.T8 Z56 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo er shi shi ji tong jian : 1901-2000
中国二十世紀通鉴: 1901-2000
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS774 .Z48 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo fang zhi cong shu
中國方志叢書
Subject: History
Volume: 1699
Call Number: DS734.7 .C85 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo guo jia tu shu guan cang Dunhuang yi shu
中國國家圖書館藏敦煌遺書
Subject: History
Volume: 7
Call Number: DS793.T8 P456 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jin dai shi hua, 1840-1919
中国近代史話, 1840-1919
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS755 .Z44 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jin dai shi lun cong. Di 1 ji
中國近代史論叢. 第1輯
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS755 .P3 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jin dai shi lun cong. Di 2 ji
中國近代史論叢. 第2輯
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS755 .P33 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo kao gu ji cheng. Xi bei juan
中國考古集成. 西北卷
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS793.N6 Z465 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo kao gu xue nian jian
中国考古学年鉴
Subject: History
Volume: Yearly
Call Number: DS715 .C5368 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo li dai zhan zheng shi
中國歷代戰爭史
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS738 .C55 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo li shi di tu ji
中國厯史地圖集
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS706.5 .C5 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo li shi di tu ji
中國厯史地圖集
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS706.5 .C5 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo li shi gu shi lian huan hua
中国历史故事连环画
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS735 .C534 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo li shi xue nian jian
中国历史学年鉴
Subject: History
Volume: Yearly
Call Number: DS735 .C53 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo li shi yan yi juan ji
中國歷史演義全集
Subject: History
Volume: 31
Call Number: DS735 .C54 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo Ming chao dang an zong hui : [Ying yin ben]
中國明朝檔案總匯: [影印本]
Subject: History
Volume: 101
Call Number: DS750.56 .Z46 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo ming shan sheng ji zhi cong kan=Chung-kuo ming shan sheng chi chih tsung kan
中國名山勝蹟志叢刊
Subject: History
Volume: 58
Call Number: DS734.7 .C8543 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo nian jian
中国年鑑
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS779.15 .C492 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo shao shu min zu wen hua shi tu dian
中国少数民族文化史图典
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS730 .C46 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo sheng zhi hui bian
中國省志彙編
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS734.7 .C855 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo shi xue lun wen xuan ji
中國史學論文選集
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS736 .C68 1976 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo tong shi
中国通史
Subject: History
Volume: 22
Call Number: DS735 .C54355 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen hua jing hua quan ji
中国文化精华全集
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS721 .C573793 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen hua lun wen ji
中國文化論文集
Subject: History
Volume: 11
Call Number: DS721 .C574144 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen hua xin lun
中國文化新論
Subject: History
Volume: 13
Call Number: DS721 .C5738 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen ming shi
中國文明史
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS721 .C5748 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xi bei xi jian fang zhi
中国西北稀见方志
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS793.N6 C4964 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai shi cong kan
中國現代史叢刊
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS773 .W76 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai shi shu ping xuan ji
中國現代史書評選輯
Subject: History
Volume: 26
Call Number: DS773.94 .C47 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai shi zhuan ti yan jiu bao gao
中國現代史專題研究報告
Subject: History
Volume: 9
Call Number: DS774 .C754 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai shi zi liao xuan bian
中國現代史資料選编
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS773.89 .C488 1981a Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai shi zi liao xuan ji
中国现代史资料选辑
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS773.89 .C487 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian qing da quan
中国县情大全
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS737 .C4895 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua er qian nian shi
中華二千年史
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS735 .T45 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua er qian nian shi
中華二千年史
Subject: History
Volume: 5
Call Number: DS735 .T45 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua min guo kai guo wu shi nian wen xian
中華民國開國五十年文獻 
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS773 .C524 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua min guo shi dang an zi liao hui bian
中華民國史檔案資料滙編
Subject: History
Volume: 77
Call Number: DS778.89 .C48 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua min guo wai jiao shi liao hui bian
中華民國外交史料彙編
Subject: History
Volume: 15
Call Number: DS775.8 .C4675 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua Renmin Gongheguo di ming ci dian. Fujian sheng
中华人民共和国地名词典
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS705.F8 C5 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua Renmin Gongheguo nian jian
中华人民共和国年鉴
Subject: History
Volume: Yearly
Call Number: DS779.15 .C492 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua wen hua tong zhi
中华文化通志
Subject: History
Volume: 101
Call Number: DS721 .C5735 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua wen ming shi
中华文明史
Subject: History
Volume: 10
Call Number: DS721 .C5723 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua wen shi zi liao wen ku
中华文史资料文库
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS734.7 .C82 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua wu qian nian shi
中華五千年史
Subject: History
Volume: 9
Call Number: DS735 .C36 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua xue shu yu xian dai wen hua cong shu
中華學述與現代文化叢書
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS721 .C5686 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua ye shi
中华野史
Subject: History
Volume: 16
Call Number: DS735 .C5268 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongshan wen xian
中山文獻
Subject: History
Volume: 8
Call Number: DS796 .C48 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongshan xue shu lun cong
中山學術論叢
Subject: History
Volume: 18
Call Number: DS777.A595 C53 Availability at InfoHawk+

Title: Zhou Queshen gong quan ji : 8 zhong
周慤慎公全集: 8種
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS763.C53 A2 1922a Availability at InfoHawk+

Title: Zhou shu : 50 juan
周書:50卷
Subject: History
Volume: 12
Call Number: DS748.6 .L53 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Zhu bo shan fang shi wu zhong
竹柏山房十五種
Subject: History
Volume: 41
Call Number: DS734.7 .L55 Availability at InfoHawk+

Title: Zhu pi yu zhi
硃批諭旨
Subject: History
Volume: 60
Call Number: DS754 .C63 Availability at InfoHawk+

Title: Zi zhi tong jian : Boyang ban
資治通鑑: 柏楊版
Subject: History
Volume: 72
Call Number: DS747.2 .S75 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Zi zhi tong jian gang mu : [qian bian 25 juan, zheng bian 59 juan, xu bian 27 juan]
資治通鑑綱目: [前編25卷, 正編59卷, 續編27卷]
Subject: History
Volume: 20
Call Number: DS747.2 .S75 1865 Availability at InfoHawk+

Title: Zong tong yan lun xuan ji
總統言論選集
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS778.C55 A577 Availability at InfoHawk+

Title: Zuo Wenxiang gong quan ji
左文襄公全集
Subject: History
Volume: 6
Call Number: DS760.9 .T7 Availability at InfoHawk+