CHINESE COLLECTION

Chinese Monograph Serials

If your browser cannot display Chinese, check here for a pdf version of the file (115 pages).

Subject >>Literature

Title: (Chong jiao) Bai jing lou cong shu shi zhong
(重校)拜經樓叢書十種
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2263 .W8 Availability at InfoHawk+

Title: (Guo li) Beiping tu shu guan shan ben cong shu. Di 1 ji : [11 zhong]
(國立)北平圖書館善本叢書.第1集:[11種]
Subject: Literature
Volume: 70
Call Number: PL2452 .K86 Availability at InfoHawk+

Title: (Song ben) Liu chen zhu wen xuan
(宋本)六臣註文選
Subject: Literature
Volume: 14
Call Number: PL2452 .L58 Availability at InfoHawk+

Title: 20 shi ji Zhongguo san wen ying hua
二十世紀中国散文英华
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: Varied8 Availability at InfoHawk+

Title: 2000 nian du Zhongguo wen tan zui jia zuo pin wen ku : nian xuan xi lie
2000年度中国文坛最佳作品文库: 年选系列
Subject: Literature
Volume: 17
Call Number: PL2513 .A15 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Ba bian jing shi lei zuan : [285 juan]
八編經世類纂: [285卷]
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2261 .C447 Availability at InfoHawk+

Title: Ba Jin wen ji
巴金文集
Subject: Literature
Volume: 14
Call Number: PL2780 .F4 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Ba qiong shi jin shi bu zheng
八瓊室金石補正
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2448 .L8 Availability at InfoHawk+

Title: Bai bu cong shu ji cheng
百部叢書集成
Subject: Literature
Volume: 100
Call Number: PL2452 .P34 Availability at InfoHawk+

Title: Bai nian Zhongguo wen xue jing dian
百年中国文学经典
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2512 .B35 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Beijing tu shu guan cang Zhongguo li dai shi ke ta ben hui bian
北京圖書館藏中國歷代石刻拓本匯编
Subject: Literature
Volume: 101
Call Number: PL2448 .P453 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Bie xia zhai cong shu
別下齋叢書
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2632 .P54 Availability at InfoHawk+

Title: Bingxin quan ji
冰心全集
Subject: Literature
Volume: 9
Call Number: PL2765 .I49 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Boyang sui bi. .
柏楊隨筆
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2875.O18 .A16 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Cao Zhi ji zhu zi suo yin
曹植集逐字索引
Subject: Literature
Volume: 11
Call Number: PL2664.C75 Z459 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Ce fu yuan gui : [1000 juan]
册府元龜 : [1000卷]
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2703 .W3 Availability at InfoHawk+

Title: Chang Yansheng xian sheng yi ji
常燕生先生遺集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2740 .Y4 1967 Availability at InfoHawk+

Title: Chʻü Wan-li hsien sheng chʻ"uan chi
屈萬里先生全集
Subject: Literature
Volume: 17
Call Number: PL2461.Z7 C54 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Chen Yingzhen zuo pin ji
陳映真作品集
Subject: Literature
Volume: 15
Call Number: PL2840.Y53 A6 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Cheng bing ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng : [120 hui]
程丙本新鐫全部繡像紅樓夢 : [120回]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2727.S2 A1 1791b Availability at InfoHawk+

Title: Cheng ding ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng : [120 hui]
程丁本新鐫全部繡像紅樓夢: [120回]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2727.S2 A1 1791c Availability at InfoHawk+

Title: Cheng Qianfan quan ji
程千帆全集
Subject: Literature
Volume: 15
Call Number: PL2264 .C447 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Cheng yi ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng
程乙本新鐫全部繡像紅樓夢
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2727.S2 A1 1791a Availability at InfoHawk+

Title: Chong kan Liang dang xuan ji : 22 juan, kao yi 2 juan, fu lu 4 juan
重刊兩當軒集: 22卷, 攷異2卷, 附錄4卷
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2696.H8 L6 Availability at InfoHawk+

Title: Chong kan Ming chao Liu Binke wen ji
重刊明鈔劉賓客文集
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2677 .L56 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Chu ci hui bian
楚辭彙編
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2521.C54 C58 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Chui wan lou wen ji
吹萬樓文集
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2772 .O18 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Chun qiu zheng yi : 36 juan
春秋正義: [36卷
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2470.Z6 K75 1931 Availability at InfoHawk+

Title: Chun qiu zhuan li zheng : 10 juan
春秋傳禮徵:10卷
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2470.Z6 C8 Availability at InfoHawk+

Title: Chun zai tang quan shu
春在堂全書
Subject: Literature
Volume: 112
Call Number: PL2256 .Y8 Availability at InfoHawk+

Title: Ci lü
詞律
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2650 .W3 1876 Availability at InfoHawk+

Title: Ci lü : 20 juan ; Shi yi 8 juan
詞律: 20卷; 拾遺 8卷
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2650 .W3 Availability at InfoHawk+

Title: Ci lin ji zhen
词林集珍
Subject: Literature
Volume: 30
Call Number: PL2548 .T93 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Ci xue cong shu
詞學叢書
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2657 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Cui Dongbi yi shu
崔東壁遺書
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2508 .T7 Availability at InfoHawk+

Title: Da lu za zhi yu wen cong shu di san ji
大陸雜誌語文叢書第三輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2254 .T26 Availability at InfoHawk+

Title: Da xue yan yi : [43 juan]
大學衍義: [43卷]
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2472.Z6 C4 Availability at InfoHawk+

Title: Ding Ling quan ji
丁玲全集
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2747 .P5 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dong guan ge ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng : [120 hui]
東觀閣本新鐫全部繡像紅樓夢: [120回]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2727.S2 A1 1800a Availability at InfoHawk+

Title: Dongpo yue fu : [2 juan]
東坡樂府: [2卷]
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2685 .T8 1957 Availability at InfoHawk+

Title: Du shu za zhi : 82 juan, yu bian : 2 juan
讀書雜誌: 82卷, 餘編: 2卷
Subject: Literature
Volume: 25
Call Number: PL2262 .W355 Availability at InfoHawk+

Title: Er shi shi ji mo wen xue zuo pin jing xuan
二十世纪末文学作品精选
Subject: Literature
Volume: 13
Call Number: PL2513 .E65 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Feng Menglong quan ji/ [Feng Menglong zhuan]
馮夢龍全集 / [馮夢龍撰]
Subject: Literature
Volume: 26 v. in 43
Call Number: PL2698.F4 F4 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Fu chu zhai shi wen ji
復初齋詩文集 
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2732 .E575 1917a Availability at InfoHawk+

Title: Fu Lei yi wen ji
傅雷译文集
Subject: Literature
Volume: 15
Call Number: PN886 .F8 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Fu ren guo wen xue bao
輔仁國文學報
Subject: Literature
Volume: 9
Call Number: PL2250 .F8 Availability at InfoHawk+

Title: Fu Sinian xuan ji
傅斯年選集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2761.S78 A6 1967 Availability at InfoHawk+

Title: Geng chen chao ben Shi tou ji : [80 hui]
庚辰鈔本石頭記: [80回]
Subject: Literature
Volume: 4
Call Number: PL2727.S2 A1 1833a Availability at InfoHawk+

Title: Gongyang yi shu : [76 juan]
公羊義疏: [76卷]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2470.Z6 K8 1937 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 1 ji
古本小說叢刊. 第1輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K71 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 10 ji
古本小說叢刊. 第10輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K791 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 11 ji
古本小說叢刊. 第11輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K792 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 12 ji
古本小說叢刊. 第12輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7921 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 13 ji
古本小說叢刊. 第13輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7922 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 14 ji
古本小說叢刊. 第14輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7923 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 15 ji
古本小說叢刊. 第15輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7924 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 16 ji
古本小說叢刊. 第16輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7925 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 17 ji
古本小說叢刊. 第17輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7926 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 18 ji
古本小說叢刊. 第18輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7927 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 19 ji
古本小說叢刊. 第19輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7928 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 2 ji
古本小說叢刊. 第2輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K72 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 20 ji
古本小說叢刊. 第20輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7929 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 21 ji
古本小說叢刊. 第21輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7931 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 22 ji
古本小說叢刊. 第二二輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7932 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 23 ji
古本小說叢刊. 第二三輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7933 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 24 ji
古本小說叢刊. 第二四輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7934 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 25 ji
古本小說叢刊. 第二五輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7935 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 26 ji
古本小說叢刊. 第二六輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7936 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 27 ji
古本小說叢刊. 第二七輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7937 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 28 ji
古本小說叢刊. 第二八輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7938 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 29 ji
古本小說叢刊. 第二九輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7939 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 3 ji
古本小說叢刊. 第3輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K73 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 30 ji
古本小說叢刊. 第三十輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K794 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 31 ji
古本小說叢刊. 第三一輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7941 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 32 ji
古本小說叢刊. 第三二輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7942 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 33 ji
古本小說叢刊. 第三三輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7943 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 34 ji
古本小說叢刊. 第三四輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7944 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 35 ji
古本小說叢刊. 第三五輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7945 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 36 ji
古本小說叢刊. 第三六輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7946 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 37 ji
古本小說叢刊. 第三七輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7947 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 38 ji
古本小說叢刊. 第三十八輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7948 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 39 ji
古本小說叢刊. 第三十九輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7949 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 4 ji
古本小說叢刊. 第4輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K74 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 40 ji
古本小說叢刊. 第四十輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K795 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 41 ji
古本小說叢刊. 第四十一輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K7951 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 5 ji
古本小說叢刊. 第5輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K75 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 6 ji
古本小說叢刊. 第6輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K76 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 7 ji
古本小說叢刊. 第7輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K77 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 8 ji
古本小說叢刊. 第8輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K78 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo cong kan. Di 9 ji
古本小說叢刊. 第9輯
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2646 .K79 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben xiao shuo ji cheng
古本小說集成
Subject: Literature
Volume: 693
Call Number: PL2625 .K86 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben Yuan Ming za ju
孤本元明雜劇
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2594 .K84 1977 Availability at InfoHawk+

Title: Gu gong bo wu yuan cang Qing dai chi xiu shu ji yu zhi xu ba ji ban shi liu zhen
故宮博物院藏清代敕修書籍御制序跋暨版式留真
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2608.P74 G56 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Gu jin tu shu ji cheng xu bian chu gao
古今圖書集成續編初稿
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2703 .C45 Suppl. Availability at InfoHawk+

Title: Gu jin wen yi cong shu [di 1 zhi 2 ji]
古今文藝叢書[第1至2集]
Subject: Literature
Volume: 36
Call Number: PL2452 .K8 Availability at InfoHawk+

Title: Gu wen ci lei zuan
古文辭類纂
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2632 .Y36 Availability at InfoHawk+

Title: Gu wen yuan jian : [64 juan]
古文渊鑑: [64卷]
Subject: Literature
Volume: 24
Call Number: PL2606 .H78 Availability at InfoHawk+

Title: Gu xue hui kan
古學彙刊
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2452 .K862 Availability at InfoHawk+

Title: Gu xue hui kan
古學彙刊
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2452 .K862 Availability at InfoHawk+

Title: Guang yue wen cong
光岳文丛
Subject: Literature
Volume: 7+
Call Number: Varied7plus Availability at InfoHawk+

Title: Gui si cun gao
癸巳存稿
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2733.U17 K83 1903 Availability at InfoHawk+

Title: Gui si lei gao
癸巳類稿
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2733.U17 K8 Availability at InfoHawk+

Title: Guo Moruo quan ji. Wen xue bian
郭沫若全集. 文学编
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2778 .O2 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Guo shi yu tian xia shi
國事與天下事
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2607 .C5 Availability at InfoHawk+

Title: Guo Xiaochuan quan ji
郭小川全集
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2875 .O15 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Guo Yidong xiao shuo quan ji
郭衣洞小說全集.
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2875.O18 A15 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Haining Wang Jing'an xian sheng yi shu : [43 zhong]
海寧王静安先生遺書: [43種]
Subject: Literature
Volume: 48
Call Number: PL2732.A5 A62 Availability at InfoHawk+

Title: Han feng lou gu jin wen chao
涵芬樓古今文鈔
Subject: Literature
Volume: 100
Call Number: PL2632 .W8 Availability at InfoHawk+

Title: Han Wei Liu chao bai san ming jia ji
漢魏六朝百三名家集
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2493 .H3 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Han wen da xi
漢文大系
Subject: Literature
Volume: 22
Call Number: PL2461 .P4 1909a Availability at InfoHawk+

Title: Hong lou meng yan jiu ji kan
红楼梦研究集刊
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2727.S2 H879 Availability at InfoHawk+

Title: Hu Feng quan ji
胡风全集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2740 .K8 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Hu Shi xuan ji
胡適選集
Subject: Literature
Volume: 13
Call Number: PL2766.S5 A55 Availability at InfoHawk+

Title: Huang chao jing shi wen xin bian
皇朝經世文新編
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2632 .M3 Availability at InfoHawk+

Title: Huang chao jing shi wen xu bian
皇朝經世文續編
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2632 .K6 Availability at InfoHawk+

Title: Huang jiang nü xia
荒江女俠
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2777.M5 H95 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Huang Qing jing jie
皇清經解
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2461 .L8 1860a Availability at InfoHawk+

Title: Huang shi yi shu kao
黃氏逸書考
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2451 .H8 1893a Availability at InfoHawk+

Title: Huo Da wen ji
霍达文集 
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2866.O24 A6 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Jia chen ben Hong lou meng
甲辰本紅樓夢
Subject: Literature
Volume: 4
Call Number: PL2727.S2 T754 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Jia gu wen he ji
甲骨文合集
Subject: Literature
Volume: 13
Call Number: PL2456 .C435 Availability at InfoHawk+

Title: Jia Pingwa wen ji
賈平凹文集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2843.P5 A6 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Jia ye tang jin shi cong shu : 5 zhong
嘉業堂金石叢書: 5種
Subject: Literature
Volume: 22
Call Number: PL2456 .L54 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Jiading Qian Daxin quan ji
嘉定錢大昕全集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2705.I277 C45 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Jiang shi yin xue shi shu
江氏音學十書
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2657 .C43 Availability at InfoHawk+

Title: Jiangcun cong shu
彊村叢書
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2650 .C484 Availability at InfoHawk+

Title: Jiannan shi gao jiao zhu
劍南詩稿校注
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2687.L8 C5534 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Jiao jing shi wen ji : [6 juan]
校經室文集: [6卷]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2697.S85 H7 Availability at InfoHawk+

Title: Jiao shi yi shu
焦氏遺書
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2701 .H7 Availability at InfoHawk+

Title: Jin Ping Mei : [100 hui]
金瓶梅: [100回]
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2698 H63 C5 1976 Availability at InfoHawk+

Title: Jin shi lu
金石錄
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2448 .C38 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Jin wen zong ji
金文總集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2456 .C437 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Jin Yong zuo pin ji
金庸作品集
Subject: Literature
Volume: 36
Call Number: PL2848.Y8 A15 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Jing hua yuan : Jie zi yuan cang ban
鏡花緣: 芥子園藏版
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2718.I15 C5 1832 Availability at InfoHawk+

Title: Jing xue tong lun : 5 juan
經學通論: 5卷
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2508 .P5 Availability at InfoHawk+

Title: Jing yi shu wen
經義述聞
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2262 .W358 Availability at InfoHawk+

Title: Kang zhan wen xuan
抗戰文選
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2512 .K36 Availability at InfoHawk+

Title: Lü shi du shi ji
呂氏讀詩記
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2466.Z6 L8 Availability at InfoHawk+

Title: Lao She xiao shuo quan ji
老舍小说全集
Subject: Literature
Volume: 11
Call Number: PL2804 .C5 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Li Ao qian qiu ping lun cong shu
李敖千秋評論叢書
Subject: Literature
Volume: 15
Call Number: PL2877.A6 L5 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Li Ao quan ji
李敖全集
Subject: Literature
Volume: 24
Call Number: PL2877 .A6 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Li Boyuan quan ji
李伯元全集
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2718 .I2 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai bei zhi cong shu
歷代碑誌叢書
Subject: Literature
Volume: 25
Call Number: PL2448 .L58 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai shi shi chang bian er ji
歷代詩史長編二輯
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2308 .L5 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Li ji ji jie : 61 juan
禮記集解: 61卷
Subject: Literature
Volume: 24
Call Number: PL2467.Z6 S8 Availability at InfoHawk+

Title: Li ji xun zuan
禮記訓纂
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2467.Z6 C48 Availability at InfoHawk+

Title: Li Yu quan ji
李渔全集
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2698 .L5 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Li Yu quan ji : [Xiu ding ben, quan shi er juan]
李渔全集: [修订本・全十二卷]
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2698 .L53 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Li Zhuowu xian sheng pi ping Xi you ji : [100 hui]
李卓吾先生批评西游记: [100囘]
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2697.H753 L4 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Lian fu san shi nian wen xue da xi
聯副三十年文學大系
Subject: Literature
Volume: 27
Call Number: PL3031.T32 L5 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Lianting shi er zhong
楝亭十二種
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2455 .T85 Availability at InfoHawk+

Title: Liu Fengquan yi shu /
劉鳳川遺書
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2698 .L575 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Liu shi zhong qu
六十種曲
Subject: Literature
Volume: 60
Call Number: PL2566 .M3 Availability at InfoHawk+

Title: Liu shi zhong qu ping zhu
六十种曲评注
Subject: Literature
Volume: 25
Call Number: PL2564.6 .L5 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Liu wen zhi yao
柳文指要
Subject: Literature
Volume: 14
Call Number: PL2673.Z5 C5 Availability at InfoHawk+

Title: Liu Wushen gong yi shu : [28 juan]
劉武慎公遺書: [28卷]
Subject: Literature
Volume: 7
Call Number: PL2718.I77 A3 Availability at InfoHawk+

Title: Liu Xinwu wen ji
刘心武文集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2879.H72 A6 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Lu Xun quan ji
魯迅全集
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2754 .S5 1938 Availability at InfoHawk+

Title: Lu Xun quan ji
魯迅全集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2754 .S5 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Lu Xun quan ji
鲁迅全集
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2754 .S5 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Lu Xun san shi nian ji
魯迅三十年集
Subject: Literature
Volume: 31
Call Number: PL2754.S5 A6 1967 Availability at InfoHawk+

Title: Lun yu hou an : [20 juan]
論語後案: [20卷]
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2471 .N35 1884 Availability at InfoHawk+

Title: Lun yu zheng yi : 24 juan
論語正義: 24卷
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2471 .M35 1866 Availability at InfoHawk+

Title: Mantang wen ji : 36 juan
漫塘文集: 36卷
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2687.L569 A6 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Mao Dun quan ji
茅盾全集
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2801 .N2 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Mao Dun wen ji
茅盾文集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2801.N2 A6 1958 Availability at InfoHawk+

Title: Mao shi du : 30 juan ; Shang shu hou an jiao zheng : 2 juan
毛詩讀 : 30卷 ; 尚書 後案 〓正 : 2卷
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2466.Z6 W3 Availability at InfoHawk+

Title: Mao shi zheng yi
毛詩正義
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2466.Z6 S45 Availability at InfoHawk+

Title: Mao shi zheng yi : San shi san juan
毛诗正义: 三十三卷
Subject: Literature
Volume: 18
Call Number: PL2466.Z6 K86 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Menggu wang fu ben Shi tou ji
蒙古王府本石頭記
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2727.S2 A1 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Menglou shi ji : er shi si juan
夢樓詩集: 二十四卷
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2732.A58 A6 1795 Availability at InfoHawk+

Title: Ming jing shi wen bian : [504 juan : bu yi 4 juan]
明經世文編 : [504卷 : 補遺4卷]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2452 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi hua quan bian
明詩話全編
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2306 .M56 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi ji shi
明詩紀事
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2326 .M575 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi ji shi
明詩紀事
Subject: Literature
Volume: 38
Call Number: PL2536 .C55 1911 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi ji shi : jia jian zhi xin jian 187 juan
明詩紀事: 甲籖至辛籖187卷
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2536 .C55 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Ming shi zong : [100 juan]
明詩綜: [100卷]
Subject: Literature
Volume: 36
Call Number: PL2536 .C48 Availability at InfoHawk+

Title: Moruo wen ji
沫若文集
Subject: Literature
Volume: N/A
Call Number: PL2778 .O2 1957 Availability at InfoHawk+

Title: Moruo wen ji
沫若文集
Subject: Literature
Volume: 11
Call Number: PL2778 .O2 1957 Availability at InfoHawk+

Title: Mu an ji
牧菴集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2694.Y3 M8 Availability at InfoHawk+

Title: Nan Tang shu zhu : 18 juan, fu lu 1 juan
南唐書注:18卷, 附錄1卷
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2687.L8 N36 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Nancun Chuo geng lu : 30 juan
輟耕錄
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2694.T36 N3 Availability at InfoHawk+

Title: Ou xiang ling shi : [39 zhong]
藕香零拾: [39種]
Subject: Literature
Volume: 32
Call Number: PL2636 .M58 Availability at InfoHawk+

Title: Ouyang Shan wen ji
欧阳山文集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2922 .I3 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Ouyang Wenzhong gong ji
歐陽文忠公集
Subject: Literature
Volume: 153
Call Number: PL2683.A6 H3 Availability at InfoHawk+

Title: Ouyang Yuqian quan ji
欧阳予倩全集
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2794 .U3 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Panzhou wen ji : ba shi juan
盤洲文集: 八十卷
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2455 .P35 Availability at InfoHawk+

Title: Pao weng jia cang ji
匏翁家藏集
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2650 .W8 Availability at InfoHawk+

Title: Pei wen zhai yong wu shi xuan
佩文齋詠物詩選
Subject: Literature
Volume: 11
Call Number: PL2517 .Y8 1706a Availability at InfoHawk+

Title: Ping ju shi liao cong kan
平劇史料叢刊
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PN2871 .P53 Availability at InfoHawk+

Title: Qi Liaosheng xu chao ben Shi tou ji : [8 juan : 80 hui]
戚蓼生序鈔本石頭記: [8卷: 80回]
Subject: Literature
Volume: 4
Call Number: PL2727.S2 A1 1912a Availability at InfoHawk+

Title: Qi Rushan quan ji
齊如山全集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2745 .J8 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Qi Rushan quan ji
齊如山全集
Subject: Literature
Volume: 9
Call Number: PL2745.J8 A5 Availability at InfoHawk+

Title: Qian Zhongshu ji
錢鍾書集
Subject: Literature
Volume: 13
Call Number: PL2749 .C8A6 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Qian Zhongshu lun xue wen xuan
錢鍾書論學文選
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2749.C8 A6 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Qianlong chao ben bai nian hui Hong lou meng gao
紅樓夢
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2727.S2 A1 1963 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding gu jin tu shu ji cheng : [40 juan]
欽定古今圖書集成: [40卷]
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2703 .C45 1884 Index Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding gu jin tu shu ji cheng : 10,000 juan ; zong mu 40 juan
欽定古今圖書集成: 10,000卷; 總目40卷
Subject: Literature
Volume: 808
Call Number: PL2703 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Qin Mu quan ji
秦牧全集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2848 .M8 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Qing cheng shi jiu xia
青城十九俠 
Subject: Literature
Volume: 15
Call Number: PL2877.S57 C5 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Qing Gaozong yu zhi shi wen quan ji
清高宗御制詩文全集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2702 .A1 1976 Availability at InfoHawk+

Title: Qing ming jia ci
清名家詞
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2537 .C55 Availability at InfoHawk+

Title: Qing ming jia ci
清名家詞
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2558 .C5 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Qing xue zhai ji
青學齋集
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2732 .A373 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Qing yi ge suo cang gu qi wu wen : [10 juan]
淸儀閣所藏古器物文: [10卷]
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2456 .C417 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Ming san qu
全明散曲
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2564.4 .C45 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Qing ci. Shun Kang juan
全清詞. 順康卷
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2557 .Q83 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Song ci
全宋詞
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2553 .C575 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Song ci
全宋詞
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2553 .T35 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Song shi
全宋詩
Subject: Literature
Volume: 72
Call Number: PL2533 .C545 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Song wen
全宋文
Subject: Literature
Volume: 50
Call Number: PL2619 .C6 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Tang shi
全唐詩
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2650 .W33 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Tang shi
全唐詩
Subject: Literature
Volume: 25
Call Number: PL2531.C49 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Tang shi guang xuan xin zhu ji ping
全唐诗广选新注集评
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2531 .C5255 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Tang shi suo yin
全唐詩索引
Subject: Literature
Volume: 18
Call Number: Varied18 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Tang wen : fu suo yin
全唐文: 附索引
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2531 .C55 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Yuan wen
全元文
Subject: Literature
Volume: 25
Call Number: PL2619 .C64 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Quan Zhe shi hua : [54 juan]
全浙詩話: [54卷]
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL3031.C52 C47 1796a Availability at InfoHawk+

Title: Qun shu kao suo : fu suo yin : [66 juan]
群書考索: 附索隱: [66卷]
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2261 .C43 1969 Availability at InfoHawk+

Title: Qun shu shi bu
羣書拾補
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2261 .L78 Availability at InfoHawk+

Title: Ri zhi lu
日知錄
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2716 .J5 Availability at InfoHawk+

Title: Ri zhi lu
日知錄
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2716 .J5 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Sang fu Zheng shi xue
喪服鄭氏學
Subject: Literature
Volume: 14
Call Number: PL2469.Z6 C45 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Shang shu zheng yi : er shi juan
尚書正義: 三十卷
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2465.Z6 K86 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Shang Zhou jia gu wen zong ji
商周甲骨文總集
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2456 .S5 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Shanghai wu shi nian wen xue chuang zuo cong shu
上海五十年文学创作丛书
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: Varied5v Availability at InfoHawk+

Title: Shashibiya quan ji
莎士比亞全集
Subject: Literature
Volume: 37
Call Number: PR2796.C4 L5 Availability at InfoHawk+

Title: Shashibiya quan ji : bTseng ting pen /Zhu Shenghao deng yi
莎士比亚全集: 增订本
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PR2796.C5 C58 1998 Availability at InfoHawk+

Title: She wen zi jiu
涉聞梓舊
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2632 .S4 Availability at InfoHawk+

Title: Shen Congwen wen ji
沈從文文集
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2801 .N18 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ba jia shi chao : [28 juan]
十八家詩鈔: [28卷]
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2517 .T74 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ji : 36 juan
詩緝: 36卷
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2466.Z6 Y4 Availability at InfoHawk+

Title: Shi jing hui han
石經彙函
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2459 .S45 Availability at InfoHawk+

Title: Shi jing jin lun
詩經今論
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2466.Z6 H6 Availability at InfoHawk+

Title: Shi jing shi yi ; Shi shuo ; Shi wen bao xun
詩經拾遺; 詩說; 詩問寶訓
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2466.Z6 H3 Availability at InfoHawk+

Title: Shi jing shuo yue
詩經說約
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2466.Z7 K6 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Shi jiu tang cong shu.
食舊堂叢書
Subject: Literature
Volume: 24
Call Number: PL2455 .S6 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ke shi liao cong shu : jia yi bian [969 juan]
石刻史料叢書: 甲乙編 [969卷]
Subject: Literature
Volume: 420
Call Number: PL2448 .Y45 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ke shi liao xin bian
石刻史料新編
Subject: Literature
Volume: 30
Call Number: PL2448 .S57 1977 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ke shi liao xin bian. Di er ji
石刻史料新編. 第二輯
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2448 .S573 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ke shi liao xin bian. Di san ji
石刻史料新編. 第三輯
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2448 .S574 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Shi san jing
十三經
Subject: Literature
Volume: 80
Call Number: PL2461 .J78 1815a Availability at InfoHawk+

Title: Shi san jing zhu shu (zheng li ben)
十三經注疏(整理本)
Subject: Literature
Volume: 26
Call Number: PL2461.Z6 S538 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Shi zhong gu yi shu
十種古逸書
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2508 .M36 Availability at InfoHawk+

Title: Shiyi xian sheng ji
石遺先生集
Subject: Literature
Volume: 13
Call Number: PL2743.Y4 S4 Availability at InfoHawk+

Title: Shuidong quan ji
水東全集
Subject: Literature
Volume: 13
Call Number: PL2823.H7 S4 Availability at InfoHawk+

Title: Shunshui yi shu
舜水遺書
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2698.C75 A2 Availability at InfoHawk+

Title: Si bu bei yao
四部備要
Subject: Literature
Volume: 619
Call Number: PL2452 .S694 Availability at InfoHawk+

Title: Si bu cong kan
四部叢刊
Subject: Literature
Volume: 322
Call Number: PL2632 .S7 Availability at InfoHawk+

Title: Si bu jing hua (Jing Shi Zi Ji)
四部精華(經史子集)
Subject: Literature
Volume: 30
Call Number: PL2452 .S66 Availability at InfoHawk+

Title: Si ku quan shu kao zheng : [100 juan]
四庫全書考證: [100卷]
Subject: Literature
Volume: 14
Call Number: PL2632.S66 W3 Availability at InfoHawk+

Title: Si ku shan ben cong shu [xu bian]
四庫善本叢書[續編]
Subject: Literature
Volume: 338
Call Number: PL2452 .S642 Availability at InfoHawk+

Title: Si shu heng jie : shi juan /
四書恆解: 十卷
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2463.P4 L58 1909 Availability at InfoHawk+

Title: Si shu quan yi
四書詮義
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2261 .W35 Availability at InfoHawk+

Title: Si yin zhai suo ke ci
四印齋所刻詞
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2650 .H79 Availability at InfoHawk+

Title: Song ben Shi san jing zhu shu : fu jiao kan ji
宋本十三經注疏: 附校勘記
Subject: Literature
Volume: 32
Call Number: PL2461 .N4 1887a Availability at InfoHawk+

Title: Song ju lu cong gao
頌橘廬叢稿
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2815.E65 S8 Availability at InfoHawk+

Title: Song kan jin xiang ben ba jing
宋刊巾箱本八經
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2632 .S85 Availability at InfoHawk+

Title: Song kan Xu Yonghui wen ji
宋刊許用晦文集
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2677.H7 A6 Availability at InfoHawk+

Title: Song liu shi ming jia ci
宋六十名家詞
Subject: Literature
Volume: 30
Call Number: PL2553 .S85 Availability at InfoHawk+

Title: Song liu shi ming jia ci
宋六十名家詞
Subject: Literature
Volume: 9
Call Number: PL2553.S85 M3 Availability at InfoHawk+

Title: Song shi hua quan bian
宋诗话全编
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2323 .S86 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Song shi ji shi : 100 juan
宋詩紀事: 100卷
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2533 .L5 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Song shi ji shi bu yi : 100 juan ; Xiao zhuan bu zheng : 4 juan
宋詩紀事補遺: 100卷; 小傳補正: 4卷
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2533 .L77 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Song wen jian : [150 juan]
宋文鑑: [150卷]
Subject: Literature
Volume: 24
Call Number: PL2455 .L82 Availability at InfoHawk+

Title: Songyuan lang tao ji : san juan ; Songyuan ji an ji : er juan
松圓浪淘集: 三卷 ; 松圓偈庵集: 二卷
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2695.C39 S8 Availability at InfoHawk+

Title: Su Shi shi ji
蘇軾詩集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2685 .A17 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Su Shi wen ji
蘇軾文集
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2685 .A1 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Su wen xue cong kan = Folk literature : Materials in the collection of the Institute of History and Philology
俗文學叢刊
Subject: Literature
Volume: 200
Call Number: PL2445 .S48 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Sun Yuanru xian sheng quan ji
孫淵如先生全集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2724.U5 A6 Availability at InfoHawk+

Title: Tō Sō hachitaikabun tokuhon
唐宋八家文選
Subject: Literature
Volume: 7
Call Number: PL2606 .S5 1976 Availability at InfoHawk+

Title: Tai da san wen da zhan : sa nian lai Tai da xue sheng san wen jie zuo zong ji
臺大散文大展: 卅年來臺大學生散文傑作總集
Subject: Literature
Volume: 7
Call Number: PL3031.T32 T3265 1978 Availability at InfoHawk+

Title: Tai da Zhong wen xue bao
臺大中文學報
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2250 .T35 Availability at InfoHawk+

Title: Tai ping guang ji
太平廣记
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2627 .T3 Availability at InfoHawk+

Title: Taiwan qi se ji
台灣七色記
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2923.C46 A6 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Taiwan xian xian shi wen ji hui kan. Di 1 ji
臺灣先賢詩文集彙刊. 第1輯
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL3031.T32 T3243 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Taizhou jin shi lu
台州金石錄
Subject: Literature
Volume: 9
Call Number: PL2457.T35 T35 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Tang Song wen ju yao : [jia bian 8 juan, yi bian 4 juan]
唐宋文舉要: [甲編8卷, 乙編4卷]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2619 .K35 1920a Availability at InfoHawk+

Title: Tang wu shi jia shi ji
唐五十家詩集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2531 .T35 1900a Availability at InfoHawk+

Title: Tian Han wen ji
田汉文集
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2812 .I4 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Tian zhi tang ji : [40 juan]
恬致堂集: [40卷]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2698.L465 T5 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Tong yi tang wen ji
通義堂文集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2718.I97 T8 1920a Availability at InfoHawk+

Title: Tongcheng Wu xian sheng quan shu
桐城吳先生全書
Subject: Literature
Volume: 30
Call Number: PL2732.U23 T82 Availability at InfoHawk+

Title: Tongxiang Lao xian sheng yi gao
桐鄉勞先生遺稿
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2718.A6 T8 Availability at InfoHawk+

Title: Wan qing yi shi hui
晚晴簃詩匯
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2537 .W29 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Guantang xian sheng quan ji
王觀堂先生全集
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2732.A5 A5 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Guowei yi shu
王国维遗书
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2732 .A5 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Jing gong shi wen zhu
王荊公詩文注
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2686 .A6 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Wang shi shan hu wang fa shu ti ba : er shi si juan
汪氏珊瑚網法書題跋 : 二十四卷
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2632 .W27 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Xilian ping ben xin juan quan bu xiu xiang Hong lou meng : [120 hui]
王希廉評本新鐫全部繡像紅樓夢: [120回]
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2727.S2 A1 1832a Availability at InfoHawk+

Title: Wang Yao wen ji
王瑤文集
Subject: Literature
Volume: 7
Call Number: PL2264 .W356 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Youcheng ji
王右丞集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2694 .W35 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Zengqi quan ji
汪曾祺全集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2822 .T7 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Wang zhuang yuan ji zhu fen lei Dongpo xian sheng shi
王狀元集注分類東坡先生詩
Subject: Literature
Volume: 25
Call Number: PL2685.A6 W3 Availability at InfoHawk+

Title: Wei shui xuan ri ji
味水軒日記
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2698.L465 Z477 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Wei Wei wen ji
魏巍文集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2920.E53 A6 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Wen xuan : liu shi juan
文選: 六十卷
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2450 .H7 1773 Availability at InfoHawk+

Title: Wen xue ping lun
文學評論
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2250 .W37 Availability at InfoHawk+

Title: Wen yuan ying hua : [1000 juan]
文苑英華 : [1000卷]
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2450 .W4 1965 Availability at InfoHawk+

Title: Wu bai jia zhu yin bian Changli xian sheng wen ji : si shi juan
五百家註音辯昌黎先生文集: 四十卷
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2670 .A15 Availability at InfoHawk+

Title: Wu Han pi pan quan ji
吳晗批判全集
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2824.H3 Z6 Availability at InfoHawk+

Title: Xi kao da quan
戲考大全
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2357 .H734 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Xiang qi lou ri ji
湘綺樓日記
Subject: Literature
Volume: 32 v. in 6
Call Number: PL2732.A47 A3 Availability at InfoHawk+

Title: Xiang yan cong shu
香豔叢書
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PN6267.C5 C48 Availability at InfoHawk+

Title: Xiao mo shang guan shi wen ji zhu : shi yu fu lu
小謨觴館詩文集注: 詩館坿錄
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2722 .E44 1984a Availability at InfoHawk+

Title: Xiao peng lai ge jin shi wen zi
小蓬萊閣金石文字
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2448 .H86 1834a Availability at InfoHawk+

Title: Xin shi dai xiao shuo da xi
新世代小說大系 
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL3031.T32 H756 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Xin Ya xue shu ji kan
新亞學術集刋
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: AS457.H75 H75 Availability at InfoHawk+

Title: Xin yue xuan ji
新月選集
Subject: Literature
Volume: 7
Call Number: PL2513 .H78 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Xu li ji ji shuo : 100 juan
續禮記集說: 100卷
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2467.Z6 H3 Availability at InfoHawk+

Title: Xu Tang shi hua : 100 juan
續唐詩話: 100卷
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2321 .S5 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Xu Zhimo quan ji
徐志摩全集
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2765.U2 A62 1969 Availability at InfoHawk+

Title: Xue hai lei bian
學海類編
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2452 .T73 Availability at InfoHawk+

Title: Xue jin tao yuan
學津討原
Subject: Literature
Volume: 200
Call Number: PL2632.H78 C4 Availability at InfoHawk+

Title: Xueqiao shi hua : 12 juan, er ji, 8 juan, san ji, 12 juan, yu ji, 8 juan
雪橋詩話: 12卷, 二集, 8卷, 三集, 12卷, 餘集, 8卷
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2327 .Y3 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Yan jing shi ji
揅經室集
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2461 .J8 Availability at InfoHawk+

Title: Yang Mo wen ji
杨沫文集
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2922.M6 A6 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Yang zhi shu wu yi ji
養知書屋遺集
Subject: Literature
Volume: 28
Call Number: PL2717.U6 Y3 Availability at InfoHawk+

Title: Yanzhoushanren xu gao : [207 juan]
弇州山人續稿: [207卷]
Subject: Literature
Volume: 18
Call Number: PL2698.W34 Y4 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Yi gu tang ji : [20 juan]
儀顧堂集: [20卷]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2696.L8 I4 Availability at InfoHawk+

Title: Yi li shu : wu shi juan
儀禮疏: 五十卷 
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2469.Z6 C53 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Yi li xi yi : 17 juan
儀禮析疑: 17卷
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2469.Z6 F3 Availability at InfoHawk+

Title: Yi lin cong lu
藝林叢錄
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2264 .I2 Availability at InfoHawk+

Title: Yi lin zhu
易林注
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2464.Z5 J53 1930 Availability at InfoHawk+

Title: Yi meng xian hua
倚夢閒話
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2875 .O18 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Yi quan
易全
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2464.Z6 C42 Availability at InfoHawk+

Title: Yimen du shu ji : [58 juan]
義門讀書記 : [58卷]
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2261 .H6 Availability at InfoHawk+

Title: Yin bing shi he ji
飮冰室合集
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2781 .A5 1936 Availability at InfoHawk+

Title: Yin hong yi suo ke qu
飮虹簃所刻曲
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2569 .Y5 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Yin Zhou jin wen ji cheng
殷周金文集成
Subject: Literature
Volume: 18
Call Number: PL2448 .Y54 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Ying kan Song Jin Yuan Ming ben ci : 40 zhong
景刊宋金元明本詞: 40種
Subject: Literature
Volume: 31
Call Number: PL2548 .C485 1961 Availability at InfoHawk+

Title: Ying Song Shaoxi ben Li ji zheng yi : qi shi juan
景宋紹熙本禮記正義: 七十卷
Subject: Literature
Volume: 24
Call Number: PL2467.Z6 Y56 1927a Availability at InfoHawk+

Title: Ying zhua wang
鷹爪王
Subject: Literature
Volume: 7
Call Number: PL2841.C44 Y56 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Yong'anjushi si zhong
庸庵居士四种 
Subject: Literature
Volume: 22
Call Number: PL2705.E39 Y8 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Yu Dafu quan ji
郁达夫全集
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2831 .T3 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Yu Dafu wen ji
郁達夫文集
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2831 .T3 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Yu han shan fang ji yi shu
玉函山房輯佚書
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2452 .M3 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan du lu ri ji chao : [16 juan]
緣督廬日記鈔: [16卷]
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL2733.E35 Y8 1933 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan Mei quan ji
袁枚全集
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2735.A5 Y8 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan qu xuan
元曲選
Subject: Literature
Volume: 48
Call Number: PL2384 .T73 1931 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan qu xuan
元曲選
Subject: Literature
Volume: 48
Call Number: PL2650 .Y8 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan qu xuan
元曲選
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2594 .T8 1600a Availability at InfoHawk+

Title: Yuan shi ji shi : [45 juan]
元詩紀事: [45卷]
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2534 .C44 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan shi xuan
元詩選
Subject: Literature
Volume: 58
Call Number: PL2534 .K8 Availability at InfoHawk+

Title: Yuan Yishan shi ji jian zhu : [14 juan]
元遺山詩集箋注: [14卷]
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2687.Y8 A6 1822 Availability at InfoHawk+

Title: Yue dong wen hai
粤東文海
Subject: Literature
Volume: 50
Call Number: PL2451 .W45 Availability at InfoHawk+

Title: Yue ya tang cong shu [3 bian 30 ji 186 zhong
粤雅堂叢書 [20集]
Subject: Literature
Volume: 229
Call Number: PL2632 .W76 Availability at InfoHawk+

Title: Zhan hou suo jian jia gu lu
戰後所見甲骨錄
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2456 .C415 Availability at InfoHawk+

Title: Zhang shi cong shu
章氏叢書
Subject: Literature
Volume: 24
Call Number: PL2740.P5 C3 Availability at InfoHawk+

Title: Zhao Shuli quan ji
赵树理全集
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2838 .S5 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zheng shi li ji jian
鄭氏禮記箋
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2467.Z6 H33 Availability at InfoHawk+

Title: Zheng Zhengjun yi zhu
鄭徴君遺著
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2705 .E59 1914a Availability at InfoHawk+

Title: Zhi bu zu zhai cong shu : [30 ji]
知不足齋叢書:[30集]
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2452 .P36 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong Ri Ou Mei Ao Niu suo jian suo tuo suo mo jin wen hui bian
中日歐美澳紐所見所拓所摹金文彙編
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2448 .B37 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo 20 shi ji wen yi xue xue shu shi
中国 20世纪文艺学学朮史
Subject: Literature
Volume: 4
Call Number: PL2264 .Z445 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo dang dai wen xue can yue zuo pin xuan
中国当代文学参阅作品选
Subject: Literature
Volume: 11
Call Number: PL2513 .C584 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo di fang ge yao ji cheng
中國地方歌謡集成
Subject: Literature
Volume: 70
Call Number: PL2519.F6 C59 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo dian ji yu wen hua lun cong
中国典籍与文化论丛
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2262 .Z563 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo dian ying jia lie zhuan
中国电影家列传 
Subject: Literature
Volume: 7
Call Number: PN1998.A2 C48 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo dian ying ju ben xuan ji
中国电影剧本选集
Subject: Literature
Volume: 14
Call Number: PN1997.A1 C55 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo dian ying nian jian
中国电影年鉴
Subject: Literature
Volume: Yearly
Call Number: PN1993.5.C4 C537 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo ge yao ji cheng
中国歌谣集成
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: Varied6 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo gu dai shou chao ben mi ji
中国古代手抄本秘笈
Subject: Literature
Volume: 4
Call Number: PL2646 .C49 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo gu dai zu ben xiao shuo da xi
中国古代足本小说大系
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: Varied5 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jian du ji cheng
中國簡牘集成
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2448 .Z455 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jin dai wen xue da xi. 18-19, Bi ji wen xue ji, 1840-1919
中国近代文学大系. 18-19, 笔记文学集, 1840-1919
Subject: Literature
Volume: 2
Call Number: PL2621 .C6 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jin dai wen xue da xi. Xiao shuo ji, 1840-1919
中国近代文学大系. 小说集, 1840-1919
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2647 .C58 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jin dai xiao shuo shi liao hui bian
中國近代小說史料彙編
Subject: Literature
Volume: 26
Call Number: PL2647 .C55 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo kang Ri zhan zheng shi qi da hou fang wen xue shu xi
中國抗日戰爭時期大後方文學書系
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2512 .C53 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo min jian xie hou yu ji cheng
中国民间歇后语集成
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PN6519.C5 Z56 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo san wen shi da xi
中国散文诗大系
Subject: Literature
Volume: 11
Call Number: PL2519.P76 C49 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen xue da ci dian
中国文学大辞典
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2257 .C56 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen xue jiang hua
中國文學講話
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2264 .C5115 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen xue li lun shi
中国文学理论史
Subject: Literature
Volume: 5
Call Number: PL2262 .T75 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen xue nian jian
中国文学年鉴
Subject: Literature
Volume: Yearly
Call Number: PL2251 .C53 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen xue pi ping zi liao hui bian
中國文學批評資料彙編
Subject: Literature
Volume: 11
Call Number: PL2261 .Z46 1978 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen xue shi hua
中国文学史话
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2264 .C5586 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen yan xiao shuo bai bu jing dian
中国文言小说百部经典
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2625 .Z48 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo wen zhe yan jiu ji kan
中國文哲硏究集刊
Subject: Literature
Volume: 21
Call Number: AS455.C46 A2 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xi bei di qu li dai shi ke hui bian
中國西北地區歷代石刻匯編
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2448 .Z56 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xi ju nian jian
中国戏剧年鉴
Subject: Literature
Volume: Yearly
Call Number: PN2870 .C48 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xi qu zhi
中国戏曲志
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: Varied20 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai wen xue da xi
中國現代文學大系
Subject: Literature
Volume: 8
Call Number: PL2452 .C8 1974 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai wen xue shi can kao zi liao
中国现代文学史参考资料
Subject: Literature
Volume: 38
Call Number: Varied38 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai wen xue shi zi liao hui bian. Yi zhong
中国現代文学史资料汇编. 乙种
Subject: Literature
Volume: 21
Call Number: Varied21 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan
中國現代文學硏究叢刊
Subject: Literature
Volume: 30
Call Number: Varied30 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong shu
中国现代文学硏究丛书
Subject: Literature
Volume: 13
Call Number: Varied13 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xiandai wenxue buyishuxi
中国现代文学补遗书系.p小说卷
Subject: Literature
Volume: 3
Call Number: PL2652 .C484 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xin wen xue da xi
中國新文學大系
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2452 .C85 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xin wen xue da xi xu bian
中國新文學大系續編
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2452 .C86 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo xin wen xue da xi, 1937-1949
中国新文学大系, 1937-1949
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2513 .C57932 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua xi ju ji
中華戲劇集
Subject: Literature
Volume: 10
Call Number: PL2603 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua xian dai wen xue da xi : Taiwan 1970-1989
中華現代文學大系: 臺灣1970-1989 
Subject: Literature
Volume: 15
Call Number: PL3031.T32 C54 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongzhou ming xian ji
中州名賢集
Subject: Literature
Volume: 16
Call Number: PL3031.H582 C497 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Zhou Libo xuan ji
周立波选集
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2851.L5 A6 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Zhou yi zheng yi
周易正義
Subject: Literature
Volume: 6
Call Number: PL2464.Z6 K78 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Zhu Guangqian quan ji
朱光潛全集
Subject: Literature
Volume: 20
Call Number: PL2755 .K8 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Zi shu san shi er zhong
子書三十二種
Subject: Literature
Volume: 40
Call Number: PL2452 .W35 Availability at InfoHawk+

Title: Zuo zhuan jing shi chao : 23 juan
左傳經世鈔: 23卷
Subject: Literature
Volume: 12
Call Number: PL2470 .Q8526 1748 Availability at InfoHawk+