CHINESE COLLECTION

Chinese Monograph Serials

If your browser cannot display Chinese, check here for a pdf version of the file (115 pages).

Subject >>Philosophy

Title: Bai nian Zhongguo zhe xue jing dian
百年中國哲學經典
Subject: Philosophy
Volume: 5
Call Number: B5231 .B35 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Bai zi quan shu
百子全書
Subject: Philosophy
Volume: 18
Call Number: B126 .P35 Availability at InfoHawk+

Title: Chuan xi lu
傳習錄
Subject: Philosophy
Volume: 6
Call Number: B8.C5 C46 Availability at InfoHawk+

Title: Han Feizi ji jie
韓非子集解
Subject: Philosophy
Volume: 6
Call Number: B128 .H3 1897 Availability at InfoHawk+

Title: Kong Meng xue bao
孔孟學報
Subject: Philosophy
Volume: 32
Call Number: B127.C65 K84 Availability at InfoHawk+

Title: Liang Shuming quan ji
梁潄溟全集
Subject: Philosophy
Volume: 8
Call Number: B5234 .L5 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Qufu Kong fu dang an shi liao xuan bian
曲阜孔府档案史料选编
Subject: Philosophy
Volume: 8
Call Number: B128.C8 C6 1980 Availability at InfoHawk+

Title: San song tang quan ji
三松堂全集
Subject: Philosophy
Volume: 13
Call Number: B5234.F42 A3 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Zhaowen ji
王朝闻集
Subject: Philosophy
Volume: 22
Call Number: BH221.C64 W362 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Wu qiu bei zhai Mengzi shi shu
無求備齋孟子十書
Subject: Philosophy
Volume: 42
Call Number: B128.M32 Y4 Availability at InfoHawk+

Title: Xunzi : Sun qing shu lu
荀子: 孫卿書錄
Subject: Philosophy
Volume: 6
Call Number: B128 .H65 1884 Availability at InfoHawk+

Title: Xunzi ji jie: 20 juan
荀子集解: 20卷
Subject: Philosophy
Volume: 6
Call Number: B128 .H67 Availability at InfoHawk+

Title: Yan Li cong shu : [40 zhong, 150 juan]
顔李叢書:40種,150卷
Subject: Philosophy
Volume: 32
Call Number: B128.Y4 Y4 Availability at InfoHawk+

Title: Zhe xue lun ping
哲學論評
Subject: Philosophy
Volume: 16
Call Number: B8.C5 C34 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo chuan tong dao de
中国传统道德
Subject: Philosophy
Volume: 6
Call Number: BJ117 .Z66 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo si xiang tong shi
中国思想通史
Subject: Philosophy
Volume: 6
Call Number: B126 .H582 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo zhe xue nian jian
中国哲学年鉴
Subject: Philosophy
Volume: Yearly
Call Number: B31 .C4 Availability at InfoHawk+

Title: Zhu zi ji cheng
諸子集成
Subject: Philosophy
Volume: 8
Call Number: B125 .C48 Availability at InfoHawk+

Title: Zhu zi yu lei: 140 juan
朱子語: 140卷
Subject: Philosophy
Volume: 8
Call Number: B128 .C52 1962 Availability at InfoHawk+