CHINESE COLLECTION

Chinese Monograph Serials

If your browser cannot display Chinese, check here for a pdf version of the file (115 pages).

Subject >>Political Science

Title: Du li cun yi chong kan ben : fu zuo zhe zhuan lüe ji Qing lü tiao li bian hao biao mu
讀例存疑重刋本: 附作者傳略及清律條例編號標目
Subject: Political Science
Volume: 5
Call Number: JQ1515 .H8 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Gong bu ju dong shi hui hui yi lu
工部局董事会会议录
Subject: Political Science
Volume: 8
Call Number: JS7365.S453 A56 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Li dai zhi guan biao 72 juan
歷代職官表七十二卷
Subject: Political Science
Volume: 22
Call Number: JQ1512 .L5 Availability at InfoHawk+

Title: Qin ding Da Qing hui dian tu shi li
欽定大清會典圖事例
Subject: Political Science
Volume: 24
Call Number: JQ1515 .C52 Availability at InfoHawk+

Title: Shandong ge ming dang shi gao
山東革命黨史稿
Subject: Political Science
Volume: 8
Call Number: JQ1519.A45 S5 Availability at InfoHawk+

Title: Xing an hui lan
刑案滙覽
Subject: Political Science
Volume: 11
Call Number: JQ1515 .C47 1968 Availability at InfoHawk+

Title: Zheng shu ji cheng
政书集成
Subject: Political Science
Volume: 10
Call Number: JQ1510 .C43 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong gong dang shi can kao zi liao
中共党史參考资料
Subject: Political Science
Volume: 8
Call Number: JQ1519.A5 C48674 1979 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong gong dang shi can kao zi liao
中共党史参考资料
Subject: Political Science
Volume: 8
Call Number: JQ1519.A5 C528 1979a Availability at InfoHawk+

Title: Zhong gong dang shi ji wen xian xuan cui
中共黨史暨文獻選粹
Subject: Political Science
Volume: 11
Call Number: JQ1519.A5 S85 1973 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong gong dang shi ren wu zhuan
中共党史人物传
Subject: Political Science
Volume: 83
Call Number: JQ1519.A5 C526 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong gong zhong yang wen jian xuan ji
中共中央文件选集
Subject: Political Science
Volume: 6
Call Number: JQ1519.A5 C51 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong gong zhong yao li shi wen xian zi liao hui bian
中共重要历史文献资料汇编
Subject: Political Science
Volume: 24
Call Number: JQ1519.A5 C518 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo gong chan dang jian she quan shu, 1921-1991
中国共产党建设全书, 1921-1991
Subject: Political Science
Volume: 9
Call Number: JQ1519.A5 C6428 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo zheng fu ji gou ming lu
中國政府機構名錄
Subject: Political Science
Volume: 10
Call Number: JQ1507 .C566 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua Minguo liu fa li you pan jie da quan
中華民國六法理由判解大全
Subject: Political Science
Volume: 6
Call Number: JQ1515 .C5 1960 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua Renmin Gongheguo tiao yue ji
中华人民共和国条約集
Subject: Political Science
Volume: 46
Call Number: JX926 1952 Availability at InfoHawk+