CHINESE COLLECTION

Chinese Monograph Serials

If your browser cannot display Chinese, check here for a pdf version of the file (115 pages).

Subject >>Religion

Title: Da bo re bo luo mi duo jing 600 juan
大般若波羅蜜多經 600卷
Subject: Religion
Volume: 24
Call Number: BL1411.M25 C54 Availability at InfoHawk+

Title: Da fang guang fo hua yan jing gang yao: 80 quan
大方廣佛華嚴經綱要: [80卷
Subject: Religion
Volume: 32
Call Number: BQ1620 1971 Availability at InfoHawk+

Title: Da fang guang fo hua yan jing qian shi
大方廣佛華嚴經淺釋
Subject: Religion
Volume: 9
Call Number: B1625 .H73 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Da fang guang fo hua yan jing: 81 juan
大方廣佛華嚴經: 81卷
Subject: Religion
Volume: 24
Call Number: BQ1623.C5 C5 1966 Availability at InfoHawk+

Title: Da sheng miao fa lian hua jing : [7 juan]
大乘妙法蓮華經 : [7卷]
Subject: Religion
Volume: 7
Call Number: BQ2053.C48 T3 Availability at InfoHawk+

Title: Da zang jing
大藏經
Subject: Religion
Volume: 120
Call Number: BQ1210 1900 Availability at InfoHawk+

Title: Da zang jing
大藏經
Subject: Religion
Volume: 100
Call Number: BQ1210 1955 Availability at InfoHawk+

Title: Da zang jing
大藏經
Subject: Religion
Volume: 6
Call Number: BQ1210 1978 Availability at InfoHawk+

Title: Da zang jing
大藏經
Subject: Religion
Volume: 414
Call Number: BQ1210 1913 Availability at InfoHawk+

Title: Da zang jing suo yin
大藏經索引.
Subject: Religion
Volume: 31
Call Number: BQ1219 .T3 Availability at InfoHawk+

Title: Da zhi du lun
大智度論
Subject: Religion
Volume: 25
Call Number: BQ1951 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Da zhi du lun
大智度論
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BQ1955 .N3312 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Dao zang
道藏
Subject: Religion
Volume: 36
Call Number: BL1900.A1 T2675 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Dao zang ji yao
道藏輯要
Subject: Religion
Volume: 244
Call Number: BL1900 .T36 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang dao zang
敦煌道藏
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BL1900.A1 D36 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Eluosi ke xue yuan dong fang yan jiu suo Sheng Bide bao fen suo cang Heishui cheng wen xian
俄羅斯科學院東方硏究所聖彼得堡分所藏黑水城文獻
Subject: Religion
Volume: 11
Call Number: BQ1013 .I57 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Fa gu quan ji
法鼓全集
Subject: Religion
Volume: 7
Call Number: BQ4165 .S47 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Fa hua wen ju ji
法華文句記
Subject: Religion
Volume: 15
Call Number: BQ2055 .C5 1973 Availability at InfoHawk+

Title: Fangshan shi jing
房山石經
Subject: Religion
Volume: 30
Call Number: BQ249.C52 F36 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Fo guang da ci dian
佛光大辭典
Subject: Religion
Volume: 7
Call Number: BQ130 .F63 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Fo xue da ci dian
佛學大辭典 附疇隱居士自訂年譜
Subject: Religion
Volume: 16
Call Number: BQ130 .T5 Availability at InfoHawk+

Title: Fo zu tong ji
佛祖統紀
Subject: Religion
Volume: 18
Call Number: BQ622 .C442 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Foguang Da zang jing. Chan zang
佛光大藏經. 禪藏
Subject: Religion
Volume: 51
Call Number: BQ9262.9.C5 T3 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Guang hong ming ji
廣弘明集
Subject: Religion
Volume: 10
Call Number: BQ4610.T3 T3 Availability at InfoHawk+

Title: Hai chao yin wen ku
海潮音文庫
Subject: Religion
Volume: 26
Call Number: BQ624 .H3 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Hanshan da shi meng you ji : [55 juan]
憨山大師夢遊集: [55卷]
Subject: Religion
Volume: 20
Call Number: BL1473.H3 A26 1965 Availability at InfoHawk+

Title: Hongyidashi quan ji
弘一大師全集
Subject: Religion
Volume: 10
Call Number: BQ4055 .H86 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Hou guan Yan shi ping dian gu shu san zhong
候官嚴氏評點古書三種
Subject: Religion
Volume: 11
Call Number: BL1900.L25 Y35 Availability at InfoHawk+

Title: Jiao wu jiao an dang
教務教案檔
Subject: Religion
Volume: 7
Call Number: BR1285 .C49 Availability at InfoHawk+

Title: Jing tu shi yao
淨土十要
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BQ8508 .C5 Availability at InfoHawk+

Title: Jing tu zong da dian
凈土宗大典
Subject: Religion
Volume: 12
Call Number: BQ2013.C5 C56 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Lü Cheng fo xue lun zhu xuan ji
呂澂佛學論著選集
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BQ4165 .L83 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Lü Zu quan shu: [33 juan; fu Chan zong zheng zhi]
呂祖全書: [33卷;附禪宗正指]
Subject: Religion
Volume: 14
Call Number: BL1900.L835 L83 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Ming Qing min jian zong jiao jing juan wen xian
明清民間宗教經卷文獻
Subject: Religion
Volume: 12
Call Number: BQ620 .M56 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Mo ni zhu kun ji yao quan zhi: 72 juan
摩尼爥坤集要全帙: 72卷
Subject: Religion
Volume: 13
Call Number: BQ5585.W6 S44 1972 Availability at InfoHawk+

Title: Shou leng jing jiang yi
首楞經講義
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BQ2123.C5 H8 1951a Availability at InfoHawk+

Title: Tian xue chu han
天學初函
Subject: Religion
Volume: 6
Call Number: BV3417 .L5 Availability at InfoHawk+

Title: Tiantai si jiao yi zhu hui bu fu hong ji
天台四教儀註彙補輔宏記
Subject: Religion
Volume: 11
Call Number: BQ9118.2 .T46 Availability at InfoHawk+

Title: Wu qiu bei zhai Laozi ji cheng chu bian
無求備齋老子集成初編
Subject: Religion
Volume: 160
Call Number: BL1900.L25 Y42 Availability at InfoHawk+

Title: Wu qiu bei zhai Laozi ji cheng xu bian : [376 juan]
無求備齋老子集成續編: [376卷]
Subject: Religion
Volume: 280
Call Number: BL1900.L3 Y43 Availability at InfoHawk+

Title: Xian dai fo xue da xi
現代佛學大系
Subject: Religion
Volume: 60
Call Number: BQ620 .H7 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Xu zang jing
續藏經
Subject: Religion
Volume: 151
Call Number: BQ1210 1967 Availability at InfoHawk+

Title: Zang mi xiu fa mi dian
藏密修法秘典
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BQ8912.9.C52 T585 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zang wai dao shu
藏外道書
Subject: Religion
Volume: 20
Call Number: BL1900.A1 T75 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Zang yao
藏要
Subject: Religion
Volume: 10
Call Number: BQ1211 .O9 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zang yao. Di 2 ji
藏要. 第2輯
Subject: Religion
Volume: 8
Call Number: BQ1211 .O9 1935a Availability at InfoHawk+

Title: Zheng tong Dao zang
正統道藏
Subject: Religion
Volume: 1250
Call Number: BL1900 .C454 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo chuan tong ke yi ben hui bian
中國傳統科儀本彙編
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BL1923 .C58 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo fo jiao shi zhuan ji
中國佛敎史專集
Subject: Religion
Volume: 8
Call Number: BQ626 .C62 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo fo jiao si xiang zi liao xuan bian
中國佛教思想資料選編
Subject: Religion
Volume: 3v in 9
Call Number: BQ620 .C49 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo fo jiao zhi lü
中國佛敎之旅
Subject: Religion
Volume: 10
Call Number: BQ6344 .Z563 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo fo si zhi cong kan
中国佛寺志丛刋
Subject: Religion
Volume: 120
Call Number: BQ6344 .C48 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo li dai Guanyin wen xian ji cheng
中國歷代觀音文獻集成
Subject: Religion
Volume: 10
Call Number: BQ4710.A8 C48 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua xu dao zang. Chu ji
中華续道藏
Subject: Religion
Volume: 20
Call Number: BL1900.A1 C482 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhuangzi bu zheng 10 juan
南華經
Subject: Religion
Volume: 5
Call Number: BL1900.C48 L58 Availability at InfoHawk+

Title: Zong jing lu
宗鏡錄
Subject: Religion
Volume: 20
Call Number: BQ2240 .T83 1971 Availability at InfoHawk+