CHINESE COLLECTION

Chinese Monograph Serials

If your browser cannot display Chinese, check here for a pdf version of the file (115 pages).

Subject >>Social Sciences

Title: Hebei sheng 1990 nian ren kou pu cha zi liao : dian zi ji suan ji hui zong
河北省1990年人口普查资料: 电子计算机汇总
Subject: Social Sciences
Volume: 5
Call Number: HB3654.H6 H62 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Jia fan pian
家範篇
Subject: Social Sciences
Volume: 15
Call Number: HQ684 .C5 Availability at InfoHawk+

Title: Jin dai Zhongguo jing ji cong bian
近代中國經濟叢編
Subject: Social Sciences
Volume: 6
Call Number: HC427.8 .C468 Availability at InfoHawk+

Title: Ma Yinchu quan ji
馬寅初全集
Subject: Social Sciences
Volume: 15
Call Number: HB3654.A3 M332 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Makesi En'gesi quan ji
馬克思恩格斯全集
Subject: Social Sciences
Volume: 50
Call Number: HX39.5 .A212 1956 Availability at InfoHawk+

Title: Min guo er shi nian dai Zhongguo da lu tu di wen ti zi liao
民國二十年代中國大陸土地問題資料
Subject: Social Sciences
Volume: 200
Call Number: HD925 .M56 Availability at InfoHawk+

Title: Qing dai mi mi jie she dang an ji yin
清代秘密结社档案辑印
Subject: Social Sciences
Volume: 10
Call Number: HS310 .C48 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo cheng shi nian jian
中國城市年鑒
Subject: Social Sciences
Volume: Yearly
Call Number: HT147.C48 C45 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo dang dai she hui ke xue ming jia zi xuan xue shu jing hua cong shu. Di 1 ji
中国当代社会科学名家自选学术精华丛书. 第1辑
Subject: Social Sciences
Volume: 8
Call Number: H31 .C55 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo dui wai jing ji mao yi nian jian
中國對外經濟貿易年鑑
Subject: Social Sciences
Volume: Yearly
Call Number: HF3831 .C485 Availability at InfoHawk+

Title: zhongguo guo nei mao yi nian jian
中国国內贸易年鉴
Subject: Social Sciences
Volume: Yearly
Call Number: HF3831 .C48 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo guo qing cong shu. Bai xian shi jing ji she hui diao cha
中国国情丛书. 百县市经济社会调查
Subject: Social Sciences
Volume: N/A
Call Number: HC428.D56 Z48 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jing ji nian jian
中國經濟年鑑
Subject: Social Sciences
Volume: Yearly
Call Number: HC427.92 .C5423 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jing ji Tequ kai fang Diqu nian jian
中国经济特区开放地区年鉴
Subject: Social Sciences
Volume: 9
Call Number: HC430.Z6 C5 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo ren kou tong ji nian jian = China population statistics yearbook
中国人口统計年鉴
Subject: Social Sciences
Volume: Yearly
Call Number: HA4635 .C48 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo yi min shi
中国移民史
Subject: Social Sciences
Volume: 6
Call Number: HB2114.A3 C57 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo zheng quan bai ke quan shu =The security encyclopaedia of China
中国证券百科全书
Subject: Social Sciences
Volume: 8
Call Number: HG5782 .Z563 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhonghua min guo tong ji nian jian
中華民國統計年鑑
Subject: Social Sciences
Volume: Yearly
Call Number: HA4646 .C45 Availability at InfoHawk+