CHINESE COLLECTION

Dunhuang Materials

If your browser cannot display Chinese, check Dunhuang Materials(.pdf) Also check out the International Dunhuang Progect

Title: 1900-2001 Guo jia tu shu guan cang Dunhuang yi shu yan jiu lun zhu mu lu suo yin
1900-2001國家圖書館藏敦煌遺書研究論著目錄索引
Subject: Bibliography
Call Number: Z3107.T8 S54 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Amituo jing hua juan
阿彌陀經畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.5 Availability at InfoHawk+

Title: Bali Dunhuang can juan xu lu : Di 1-2 ji
巴黎敦煌殘卷叙錄: 第1-2輯
Subject: Bibliography
Call Number: Z7059 .W28 Availability at InfoHawk+

Title: Bao en jing hua juan
報恩經畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.9 Availability at InfoHawk+

Title: Bei Liang fo jiao yan jiu
北涼佛敎硏究
Subject: Religion
Call Number: BQ636 .T79 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Beijing da xue tu shu guan cang Dunhuang wen xian
北京大學圖書館藏敦煌文獻
Subject: History
Call Number: DS793.T8 P45 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Ben sheng yin yuan gu shi hua juan
本生因緣故事畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.3 Availability at InfoHawk+

Title: Cang jing dong zhen pin juan
藏經洞珍品卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 .T86 1999 v. 20 Availability at InfoHawk+

Title: Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang, fonds Pelliot chinois ...
Catalogue des manuscrits chinois de Touen-houang, fonds Pelliot chinois ...
Subject: Bibliography
Call Number: Z6621.P21 T685 Availability at InfoHawk+

Title: Cave temples of Mogao : art and history on the silk road
N/A
Subject: Arts
Call Number: N8193.C6 W478 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Da Dunhuang
大敦煌
Subject: Literature
Call Number: PL2972.Z46 D3 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Da meng Dunhuang : yi ge wen hua sheng di de hui huang yu shang xin shi
大梦敦煌: 一个文化圣地的辉煌与伤心史
Subject: History
Call Number: DS797.28.D864 P45 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Descriptive catalogue of the Chinese manuscripts from Tunhuang in the British Museum
Descriptive catalogue of the Chinese manuscripts from Tunhuang in the British Museum
Subject: Bibliography
Call Number: Z7059 .B87 Availability at InfoHawk+

Title: Di er jie Dunhuang xue guo ji yan tao hui lun wen ji
第二屆敦煌學國際研討會論文集
Subject: General
Call Number: DS796.T92 T43 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Dong wu hua juan
動物畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.19 Availability at InfoHawk+

Title: Dun bo ben Chan ji lu jiao
敦博本禪籍錄校
Subject: Bibliography
Call Number: BQ9258 .T46 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang
敦煌
Subject: History
Call Number: DS797.28.D865 D86 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang
敦煌
Subject: Arts
Call Number: NK1483 .S8 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang "Lun yu ji jie" jiao zheng
敦煌《論語集解》校證
Subject: Literature
Call Number: PL2471.Z6 H654 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang : wei da de wen hua bao zang
敦煌: 偉大的文化寶藏
Subject: Arts
Call Number: N7347.T8 C4 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang and Turfan : contents and conservation of ancient documents from Central Asia
Dunhuang and Turfan : contents and conservation of ancient documents from Central Asia
Subject: General
Call Number: Z106.5.A783 D85 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bao zang
敦煌宝藏
Subject: History
Call Number: DS793.T8 W35 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bao zang
敦煌宝藏
Subject: General
Call Number: AC149.T823 T8 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang ben "Gan tang ji" yan jiu
敦煌本《甘棠集》研究
Subject: Literature
Call Number: PL2261 .Z436 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang ben "Wen xuan zhu" jian zheng
敦煌本《文選注》箋證
Subject: Literature
Call Number: PL2490.W463 L856 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang ben "Zhaoming wen xuan" yan jiu
敦煌本巜昭明文选》硏究
Subject: Literature
Call Number: PL2490.W463 L86 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang ben gu lei shu "Yu dui" yan jiu
敦煌本古類書「語對」研究
Subject: General
Call Number: AE2.Y77 W36 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang ben Tang ji yan jiu
敦煌本唐集研究
Subject: History
Call Number: DS793.T8 Z53 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua
敦煌壁畫
Subject: Arts
Call Number: N7342 .C53 1984 v.15-16 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua
敦煌壁画
Subject: Arts
Call Number: ND2848 .T78 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua shan shui yan jiu
敦煌壁画山水硏究
Subject: Arts
Call Number: ND2849.D86 W36 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua. Chu Tang (618-712)
敦煌壁画. 初唐 (618-712)
Subject: Arts
Call Number: ND2848 .T824 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua. Sui (581-617)
敦煌壁画. 隋 (581-617)
Subject: Arts
Call Number: ND2848 .T823 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua. Wan Tang (821-906)
敦煌壁画. 晚唐(821-906)
Subject: Arts
Call Number: ND2848 .T826 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua. Wu dai (907-959)
敦煌壁画. 五代 (907-959)
Subject: Arts
Call Number: ND2848 .T827 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bi hua. Zhong Tang (763-812)
敦煌壁画. 中唐 (763-812)
Subject: Arts
Call Number: ND2848 .T825 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bian wen ji
敦煌變文集
Subject: Literature
Call Number: PL2518 .W347 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bian wen lun wen lu
敦煌變文論文錄
Subject: Literature
Call Number: PL2446 .T88 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang bian wen zi yi tong shi
敦煌變文字義通釋
Subject: Language
Call Number: PL2446 .C45 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang cai su
敦煌彩塑
Subject: Arts
Call Number: N7342 .C53 1984 v.29 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang cai su
敦煌彩塑
Subject: Arts
Call Number: NB1043 .T8 1978 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang cai su
敦煌采塑
Subject: Arts
Call Number: NB1043 .T8 1960 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang cai su : (gong yuan 366-1911)
敦煌采塑 : (公元366-1911)
Subject: Arts
Call Number: NB1043 T8 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang cang sang
敦煌沧桑
Subject: History
Call Number: DS797.28.D864 Y35 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang chan zong wen xian ji cheng
敦煌禅宗文献集成
Subject: Religion
Call Number: BQ9264.4.C62 T86 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang cong kan chu ji
敦煌叢刊初集
Subject: General
Call Number: AC149.T823 T85 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang dao zang
敦煌道藏
Subject: Religion
Call Number: BL1900.A1 D36 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang de jie dai: Zhongguo zhong gu shi dai de wu zhi sheng huo yu she hui
敦煌的借贷: 中国中古时代的物质生活与社会
Subject: Social Sciences
Call Number: HC428.D863 T7612 2003 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang duo suo
敦煌掇瑣
Subject: Language
Call Number: PL1025 .C5 no.2 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang fo jiao yi shu wen hua guo ji xue shu yan tao hui
敦煌佛教兿術文化國際學術硏討會
Subject: Arts
Call Number: N8193.C6 D88 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang ge ci zong bian
敦煌歌辭總編
Subject: Literature
Call Number: PL3031.T86 J4 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang ge ci zong bian kuang bu
敦煌歌辭總編匡補
Subject: Literature
Call Number: PL3031.T86 H73 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang gu chao wen xian hui zui
敦煌古抄文獻會最
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T843 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang gu dai ti yu wen hua
敦煌古代体育文化
Subject: Sports
Call Number: GV291 .L4 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang gu ji xu lu
敦煌古籍敘錄
Subject: Bibliography
Call Number: Z7059 .W3 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Han jian
敦煌簡
Subject: General
Call Number: AC149.T82 T85 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang han wen wen shu
敦煌漢文文書
Subject: Social Sciences
Call Number: HD924 .C5812 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang hua ben ci wen su fu dao lun
敦煌話本詞文俗賦導論
Subject: Language
Call Number: PL3031.T86 C5 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang hua xiang zhuan
敦煌画像砖
Subject: Arts
Call Number: NB1280 .Y56 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang hua yu
敦煌话语
Subject: History
Call Number: DS797.28.D864 D864 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang jiang jing bian wen jian
敦煌講經變文箋
Subject: Literature
Call Number: PL2445 .H69 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang jing ji wen shu dao lun
敦煌經濟文書導論
Subject: Social Sciences
Call Number: HC427.6 .W36 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang lei shu
敦煌類書
Subject: Bibliography
Call Number: Z6605.C5 W37 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang li chan wen yan jiu
敦煌禮懺文研究
Subject: Religion
Call Number: BQ4990.T82 W26 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang li shi yu Mogao ku yi shu yan jiu
敦煌历史与莫高窟艺术硏究
Subject: Arts
Call Number: N7346.D86 S55 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang lun ji
敦煌論集
Subject: History
Call Number: DS793.T8 S82 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang meng shu yan jiu
敦煌蒙书研究
Subject: General Works
Call Number: AC149.D863 Z44 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang mi zong wen xian ji cheng
敦煌密宗文献集成
Subject: Religion
Call Number: BQ8912.9.C5 D85 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang miao zhen zan jiao lu bi yan jiu
敦煌邈真讚校錄并硏究
Subject: Language
Call Number: PL2365 .C478 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang min su zi liao dao lun
敦煌民俗資料導論
Subject: History
Call Number: DS793.T8 K15 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Mogao ku yi shu
敦煌莫高窟藝術
Subject: Arts
Call Number: ND2850.T8 P3 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang pi pa pu
敦煌琵琶譜
Subject: Arts
Call Number: M142.P6 T86 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang pi pa pu lun wen ji
敦煌琵琶譜論文集
Subject: Arts
Call Number: ML1015.P5 T8672 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang qu xu lun
敦煌曲續論
Subject: History
Call Number: PL2354 .J23 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang qu zi ci ji
敦煌曲子詞集
Subject: Literature
Call Number: PL2336 .W335 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang she hui jing ji wen xian zhen ji shi lu
敦煌社會經濟文献真蹟釋錄
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T845 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang she hui wen shu dao lun
敦煌社會文書導論
Subject: History
Call Number: DS793.T8 C46 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang she yi wen shu ji jiao
敦煌社邑文書輯校
Subject: History
Call Number: DS793.T8 N55 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi di xin lun
敦煌史地新論
Subject: History
Call Number: DS706.5 .L536 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi hua
敦煌史话
Subject: History
Call Number: DS793.T8 H8 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi ji can juan ji kao
敦煌詩集殘卷輯考
Subject: Literature
Call Number: PL2321 .X8 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi jing juan zi yan jiu lun wen ji
敦煌詩經卷子研究論文集
Subject: Literature
Call Number: PL2466.Z6 P3 1970 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi ku nei rong zong lu
敦煌石窟內容总录
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T846 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi ku quan ji
敦煌石窟全集
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi ku wu yue yi shu
敦煌石窟舞乐艺术
Subject: Recreation
Call Number: GV1692.D86 G36 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi ku yan jiu guo ji tao lun hui wen ji
敦煌石窟研究国际讨论会文集
Subject: General
Call Number: DS793.T8 I58 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi ku zhi shi ci dian
敦煌石窟知识辞典
Subject: History
Call Number: DS797.28.D864 D86 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi shi jiang jing wen yan jiu
敦煌石室講經文研究
Subject: Literature
Call Number: PL2365 .S5 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shi shi xie jing ti ji yu Dunhuang za lu
敦煌石室寫經題記與敦煌雜錄
Subject: History
Call Number: DS793.T8 X8 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shu fa
敦煌書法
Subject: Arts
Call Number: NK3634.A2 T88 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang shuo chang wen xue gai lun
敦煌說唱文學概論
Subject: Literature
Call Number: PL2445 .Z43 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang si yuan kuai ji wen shu yan jiu
敦煌寺院會計文書研究
Subject: Religion
Call Number: BQ5136.3.C5 T84 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang su wen hua xue
敦煌俗文化学
Subject: Folklore
Call Number: GR336.D86 G36 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang su wen xue yan jiu
敦煌俗文学硏究
Subject: Literature
Call Number: PL2365 .Z468 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang su wen xue yu hui su yuan
敦煌俗文学语汇溯源
Subject: Literature
Call Number: PL2365 .C45 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang su zi yan jiu
敦煌俗字硏究
Subject: Language
Call Number: PL1171 .Z56 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang su zi yan jiu dao lun
敦煌俗字硏究導論
Subject: Language
Call Number: PL1171 .C464 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang sui jin
敦煌碎金
Subject: General
Call Number: AC149.T823 T36 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang tan jing he jiao jian zhu
敦煌坛经合校简注
Subject: Religion
Call Number: BQ9299.H854 D86 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tang ren shi ji can juan kao shi
敦煌唐人詩集殘卷考釋
Subject: Literature
Call Number: PL2321 .K3 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tujue Huihu wen shu dao lun
敦煌突厥回鶻文書導論
Subject: Language
Call Number: PL21 .K46 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan suo chu Tang dai jun shi wen shu chu tan
敦煌吐鲁番所出唐代军事文书初探
Subject: Military Science
Call Number: U43.C6 S84 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan Tuhuoluo yu yan jiu dao lun
敦煌吐魯番吐火羅語研究導論
Subject: Language
Call Number: PL25 .C44 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan wen shu chu tan
敦煌吐鲁番文书初探
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T847 1983 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan wen shu chu tan. 2 bian
敦煌吐鲁番文书初探. 二编
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T848 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan wen shu zhong zhi liang ci yan jiu
敦煌吐魯番文書中之量詞研究
Subject: Language
Call Number: PL1238 .H78 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan wen wu
敦煌吐魯番文物
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T85 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan wen xian yan jiu lun ji
敦煌吐鲁番文献研究論集
Subject: Bibliography
Call Number: Z6605.C5 T8 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang tulufan xue geng yun lu
敦煌吐魯番學耕耘錄
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T46 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan xue lun zhu mu lu chu bian, 1886-1992.3. Ri wen bu fen
敦煌吐魯番學論著目錄初編, 1886-1992.3. 日文部分
Subject: Bibliography
Call Number: DS793.T8 L53 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan xue yan jiu lun ji
敦煌吐魯番學研究論集
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T8468 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Tulufan yan jiu
敦煌吐魯番硏究
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T855 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen shi xue shu
敦煌文史學
Subject: History
Call Number: DS793.T8 Z86 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen shi xue shu
敦煌文史學
Subject: History
Call Number: DS793.T8 Z86 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen shi yi shu lun cong
敦煌文史藝術論叢
Subject: History
Call Number: DS793.T8 S93 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen shu xue
敦煌文書學
Subject: History
Call Number: DS793.T8 L59 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen shu yu Tang shi yan jiu
敦煌文書與唐史硏究
Subject: History
Call Number: DS749.3 .L57 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen sou
敦煌文藪
Subject: History
Call Number: DS793.T8 D85 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen wu mu lu dao lun
敦煌文物目錄導論
Subject: Bibliography
Call Number: Z3107.T8 P26 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen wu san lun
敦煌文物散論
Subject: History
Call Number: DS793.T8 C42 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen wu wai liu guan jian ren wu tan wei
敦煌文物外流關鍵人物探微
Subject: History
Call Number: DS793.T8 C48 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xian lun ji
敦煌文獻論集
Subject: General
Call Number: AC149.T823 J5 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xian yu yan ci dian
敦煌文獻語言詞典
Subject: Language
Call Number: PL1497 .T83 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xian zi yi tong shi
敦煌文献字义通释
Subject: Language
Call Number: PL1291 .Z39 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xue chu yi ji qi ta
敦煌文學芻議及其它
Subject: Literature
Call Number: PL3031.T86 C68 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xue cong kao
敦煌文學叢考
Subject: Literature
Call Number: PL3031.T86 H75 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xue gai lun
敦煌文学概论
Subject: Literature
Call Number: PL3031.T86 T84 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xue gai shuo
敦煌文學概說
Subject: Literature
Call Number: PL3031.T86 Y314 1995 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xue yuan liu
敦煌文学源流
Subject: Literature
Call Number: PL3031.D86 Z47 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang wen xue zuo pin xuan
敦煌文學作品選
Subject: Literature
Call Number: PL3031.T86 T86 1988 Availability at InfoHawk+

Title: DunHuang xian zhi : Daoguang xin mao ban (jiao zhu ben)
敦煌县志: 道光辛卯版 (校注本)
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T83 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xie ben jie meng shu jiao lu yan jiu
敦煌写本解梦书校录硏究
Subject: Religion
Call Number: BF1098.C5 Z46 2005 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xie ben shu yi yan jiu
敦煌寫本書儀研究
Subject: History
Call Number: DS793.T8 C4 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xie ben xiang shu jiao lu yan jiu
敦煌写本相书校录研究
Subject: General Works
Call Number: AC149.D863 Z456 2004 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xie ben yan jiu, yi shu xiu fu he shu zi hua guo ji xue shu yan tao hui
敦煌寫本研究、遺書修復和數字化國際學術硏討會
Subject: History
Call Number: DS797.28.D865 D868 2005 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xie juan P3006 'Zhi qian ben' "Weimojie jing" zhu jie kao
敦煌寫卷P3006「支謙」本《維摩詰經》注解考
Subject: Religion
Call Number: BQ2217 .G86 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xie juan xing cao shu fa ji
敦煌写卷行草书法集
Subject: Arts
Call Number: NK3634.A2 D863 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xuan quan yue ling zhao tiao
敦煌懸泉月令詔條
Subject: History
Call Number: DS793.T8 D856 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Xuanquan Han jian shi cui
敦煌懸泉漢簡釋粹
Subject: Literature
Call Number: PL2448 .D86 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue
敦煌學
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T84 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue da ci dian
敦煌學大辭典
Subject: History
Call Number: DS793.T8 T8428 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue gai yao
敦煌學概要
Subject: History
Call Number: DS793.T8 S8 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue jian ming jiao cheng
敦煌学简明敎程
Subject: History
Call Number: DS797.28.D865 C48 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue san ce xin ji
敦煌學散策新集
Subject: Literature
Call Number: PL2365 .C43 1989 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue shi ba jiang
敦煌学十八讲
Subject: History
Call Number: DS793.T8 R638 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue wu shi nian
敦煌学五十年
Subject: History
Call Number: DS797.28.D864 K3612 2004 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue yan jiu lun zhu mu lu
敦煌學硏究論著目錄
Subject: Bibliography
Call Number: Z3107.T8 K83 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue yan jiu lun zhu mu lu, 1908-1997
敦煌學硏究論著目錄, 1908-1997
Subject: Bibliography
Call Number: DS797.28.D863 D86 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang xue yao yue
敦煌學要籥
Subject: History
Call Number: DS793.T8 C415 1982 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu
敦煌藝術
Subject: Arts
Call Number: ND2850 T8 S48 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu
敦煌藝術
Subject: Arts
Call Number: NK1483 .L3 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu
敦煌艺术
Subject: Arts
Call Number: ND2850.T8 K8 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu mei xue: yi bi hua yi shu wei zhong xin
敦煌艺术美学: 以壁画艺术为中心
Subject: Arts
Call Number: ND2850.T8 Y53 2005 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu tu dian
敦煌藝術圖典
Subject: Arts
Call Number: ND2850.T8 T86 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu Wen xin diao long can juan ji jiao
敦煌遺書文心雕龍殘卷集校 
Subject: Literature
Call Number: PL2261 .L483 1991 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu xu lu
敦煌藝術敘錄
Subject: Arts
Call Number: N7347.T8 H72 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu xu lu
敦煌藝術叙錄
Subject: Arts
Call Number: N7347.T8 H7 1955 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu zong jiao yu li yue wen ming : Dunhuang xin shi san lun
敦煌艺朮宗敎与礼乐文明: 敦煌心史散论
Subject: History
Call Number: DS793.T8 J3545 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu zong mu suo yin
敦煌遺書總目索引
Subject: Bibliography
Call Number: Z7059 .S5 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu zong mu suo yin xin bian
敦煌遺書總目索引新編
Subject: Bibliography
Call Number: Z6605.C5 D86 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi shu zui xin mu lu
敦煌遺書最新目錄
Subject: Bibliography
Call Number: Z6605.C5 H845 1986 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yi zhan te ji
敦煌藝展特輯
Subject: Arts
Call Number: ND2850.T8 K86 1940a Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yu wen cong shuo
敦煌語文叢說
Subject: Language
Call Number: DS793.T8 H86 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yu yan wen xue lun wen ji
敦煌语言文学论文集
Subject: Language
Call Number: PL2365 .T87 1988 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yu yan wen zi xue yan jiu
敦煌语言文字学硏究
Subject: General Works
Call Number: AC149.D863 H83 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yu Zhong xi jiao tong yan jiu
敦煌与中西交通硏究
Subject: History
Call Number: DS740.4 .S813 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yue pu jie yi bian zheng
敦煌乐谱解译辨证
Subject: Music
Call Number: MT654.P5 C43 2005 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang yun wen ji
敦煌韻文集
Subject: Language
Call Number: PL2446 .T87 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang Yun yao ji xin shu
敦煌雲謡集新書
Subject: Literature
Call Number: PL2341.Y83 P3 1977 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang zhi lian
敦煌之恋
Subject: Literature
Call Number: PL2919.C4378 T7165 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang zhi lian
敦煌之恋
Subject: Literature
Call Number: PL2919.C4378 T7 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Dunhuang zi liao cong bian san zhong
敦煌資料資料叢編三種
Subject: History
Call Number: DS793.T8 D86 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Eluosi guo li Ai'ermitashi bo wu guan cang Dunhuang yi shu pin
俄羅斯國立艾爾米塔什博物館藏敦煌藝術品
Subject: Arts
Call Number: N7346.T86 G67 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Eluosi ke xue yuan dong fang yan jiu suo Sheng Bide bao fen suo cang Dunhuang wen xian
俄羅斯科學院東方研究所聖彼得堡分所藏敦煌文獻
Subject: History
Call Number: DS793.T8 I57 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Er shi yi shi ji Dunhuang xue guo ji xue shu yan tao hui
二十一世紀敦煌學国际學術硏討會
Subject: General Works
Call Number: AC149.D863 E727 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Fa cang Dunhuang Zang wen wen xian jie ti mu lu
法藏敦煌藏文文献解题目录
Subject: Bibliography
Call Number: Z6621.B5573 T86 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Fa hua jing hua juan
法華經畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.7 Availability at InfoHawk+

Title: Faguo guo jia tu shu guan cang Dunhuang xi yu wen xian
法國國家圖書館藏敦煌西域文獻
Subject: History
Call Number: DS793.T8 B53 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Fei tian hua juan
飛天畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.15 Availability at InfoHawk+

Title: Feng qi da mo: Dunhuang ji shi
风起大漠: 敦煌纪事
Subject: History
Call Number: DS797.28.D864 L87 2003 Availability at InfoHawk+

Title: Fo jiao dong chuan gu shi hua juan
佛敎東傳故事畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.12 Availability at InfoHawk+

Title: Fo zhuan gu shi hua juan
佛傳故事畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v. 4 Availability at InfoHawk+

Title: Fu shi hua juan
服飾畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 .T86 1999 v. 24 Availability at InfoHawk+

Title: Gansu cang Dunhuang wen xian
甘肅藏敦煌文獻
Subject: History
Call Number: DS793.D8 G36 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Grottes de Touen-Houang : carnet de notes de Paul Pelliot : inscriptions et peintures murales
Grottes de Touen-Houang : carnet de notes de Paul Pelliot : inscriptions et peintures murales
Subject: Religion
Call Number: BQ244.T84 P47 1981 Availability at InfoHawk+

Title: Gu ben Dunhuang xiang tu zhi ba zhong jian zheng
古本敦煌鄉土志八種箋證
Subject: History
Call Number: DS793.T8 L5 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Gu si lu yin yue ji Dunhuang wu pu yan jiu
古絲路音樂暨敦煌舞譜研究
Subject: Music
Call Number: ML336.2 .H7 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Guo jia tu shu guan cang Dunhuang yi shu
國家圖書館藏敦煌遺書
Subject: Religion
Call Number: BQ244.T8 Z466 2005 Availability at InfoHawk+

Title: Guo li zhong yang tu shu guan suo cang Dunhuang juan zi ti ji
國立中央圖書館所藏燉煌卷子題記
Subject: Bibliography
Call Number: Z3107.T8 P3 Availability at InfoHawk+

Title: Hua rong jiao hui de du shi : Dunhuang yu Si chou zhi lu
华戎交会的都市: 敦煌与丝绸之路
Subject: History
Call Number: DS797.28.D865 Y36 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Jian zhu hua juan
建築畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.21 Availability at InfoHawk+

Title: Jiao tong hua juan
交通畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.26 Availability at InfoHawk+

Title: Jie chen yi zhu : Dunhuang yi shu
劫尘遗珠 : 敦煌遗书
Subject: History
Call Number: DS793.T8 H863 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Jue guan lun
絶觀論
Subject: Religion
Call Number: Film 23081 Availability at InfoHawk+

Title: Ke xue ji shu hua juan
科學技術畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.23 Availability at InfoHawk+

Title: Leng qie jing hua juan
楞伽經畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.11 Availability at InfoHawk+

Title: Long kan shou jian xin bian
龍龕手鑑新編
Subject: Language
Call Number: PL1465 .H75 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Mi jiao hua juan
密敎畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.10 Availability at InfoHawk+

Title: Mile jing hua juan
彌勒經畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.6 Availability at InfoHawk+

Title: Min su hua juan
民俗畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.25 Availability at InfoHawk+

Title: Ming sha ji : Dunhuang xue xue shu shi he fang fa lun di tan tao
鳴沙集: 敦煌學學術史和方法論的探討
Subject: History
Call Number: DS793.T8 R658 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Ming sha yi yin : Dunhuang ci xuan ping
鸣沙遗音: 敦煌词选评
Subject: Literature
Call Number: PL3031.D86 S85 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Mogao can meng : Dunhuang li shi xiao shuo xuan
莫高残梦: 敦煌历史小说选
Subject: Literature
Call Number: PL2921.6.W55 M64 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Mogaoku nian biao
莫高窟年表
Subject: History
Call Number: DS796.T92 C5 1985 Availability at InfoHawk+

Title: Performing the visual : the practice of Buddhist wall painting in China and Central Asia, 618-960
N/A
Subject: Arts
Call Number: ND2849.D86 F73 2004 Availability at InfoHawk+

Title: Seiiki butten no kenkyū : Tonkō no issho kanʾyaku
西域佛典の研究 : 敦煌の逸書簡譯
Subject: Religion
Call Number: BQ1217 .U38 Availability at InfoHawk+

Title: Shan shui hua juan
山水畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.18 Availability at InfoHawk+

Title: Shanghai bo wu guan cang Dunhuang Tulufan wen xian
上海博物館藏敦煌吐魯番文獻
Subject: History
Call Number: DS793.T8 S53 1993 Availability at InfoHawk+

Title: Shanghai tu shu guan cang Dunhuang Tulufan wen xian
上海圖書館藏敦煌吐魯番文獻
Subject: History
Call Number: DS793.T8 S536 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Shi ku jian zhu juan
石窟建築卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.22 Availability at InfoHawk+

Title: Shi shi qi xie : Dunhuang xiao shuo xuan xi
石室奇谐: 敦煌小说选析
Subject: Literature
Call Number: PL2415 .F83 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Si chou zhi lu yan jiu wen xian shu mu suo yin
丝绸之路硏究文献书目索引
Subject: Bibliography
Call Number: Z3413.S55 S5 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Su qing ya yun : Dunhuang fu xuan xi
俗情雅韵: 敦煌赋选析
Subject: Literature
Call Number: PL2309.F8 F82 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Su xiang juan
塑像卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.8 Availability at InfoHawk+

Title: Tang dai Chang'an yu Xiyu wen ming
唐代長安與西域文明
Subject: History
Call Number: DS749.3 .H67 1933a Availability at InfoHawk+

Title: Tang dai wen xian cong kao
唐代文獻叢考
Subject: History
Call Number: DS749.3 .W28 1957 Availability at InfoHawk+

Title: Tang Wu dai Dunhuang yin shi wen hua yan jiu
唐五代敦煌饮食文化研究
Subject: Manners
Call Number: GT2853.C6 G24 2004 Availability at InfoHawk+

Title: The Fo-kuang ssu : literary evidences and Buddhist images
The Fo-kuang ssu : literary evidences and Buddhist images
Subject: Arts
Call Number: BQ6345.W842 F67 1977 Availability at InfoHawk+

Title: The lost sutras of Jesus : unlocking the ancient wisdom of the Xian monks
N/A
Subject: Religion
Call Number: BR128.C4 L67 2003 Availability at InfoHawk+

Title: Tianjin shi yi shu bo wu guan cang Dunhuang wen xian
天津市藝術博物館藏敦煌文献
Subject: History
Call Number: DS793 T8 T54 1996 Availability at InfoHawk+

Title: Title index to The descriptive catalogue of Chinese manuscripts from Tunhuang in the British Museum
Title index to The descriptive catalogue of Chinese manuscripts from Tunhuang in the British Museum
Subject: Bibliography
Call Number: Z7059 .B872 Availability at InfoHawk+

Title: Tonkō butten to Zen
敦煌仏典と禅
Subject: Religion
Call Number: BQ9264.4.C62 T66 1980 Availability at InfoHawk+

Title: Tonkō to Chūgoku Bukkyō
敦煌と中国仏教
Subject: Religion
Call Number: BQ626 .T66 1984 Availability at InfoHawk+

Title: Tu an juan
圖案卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.13-14 Availability at InfoHawk+

Title: Tufan shi qi de zhan bu yan jiu : Dunhuang Zang wen xie juan yi shi
吐蕃時期的占卜硏究: 敦煌藏文寫卷譯釋
Subject: Religion
Call Number: BF1770.C5 T8238 1987 Availability at InfoHawk+

Title: Tufan tong zhi Dunhuang yan jiu
吐蕃統治敦煌硏究
Subject: History
Call Number: DS785 .Y37 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Tulufan chu tu Gaochang wen xian bian nian
吐魯番出土高昌文獻編年
Subject: History
Call Number: DS793.T77 W36 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Fanzhi shi
王梵志詩
Subject: Literature
Call Number: Film 23080 Availability at InfoHawk+

Title: Wang Fanzhi shi yan jiu hui lu
王梵志詩硏究彙錄
Subject: Literature
Call Number: PL2677.W27 Z9 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Wei Jin Nan bei chao Dunhuang wen xian bian nian
魏晉南北朝敦煌文獻编年
Subject: Bibliography
Call Number: Z3107.T8 W35 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Wu dao hua juan
舞蹈畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.17 Availability at InfoHawk+

Title: Wushi shi ji Dunhuang de jia ting yu jia zi guan xi
五-十世纪敦煌的家庭与家族关系
Subject: Social Sciences
Call Number: HN740.T8 Y26 1997 Availability at InfoHawk+

Title: Xi chui wen xue yi zhen : Dunhuang wen xue tong su tan
西陲文学遗珍: 敦煌文学通俗谈
Subject: Literature
Call Number: PL3031.D86 Y36 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Xi yu Dunhuang Huihu wen xian yu yan yan jiu
西域敦煌回鹘文献语言硏究
Subject: History
Call Number: DS797.28.D864 Z566 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Xiyu kao gu tu ji
西域考古图记
Subject: History
Call Number: DS793.S62 S7212 1998 Availability at InfoHawk+

Title: Xue lei zhu Dunhuang
血泪铸敦煌
Subject: Literature
Call Number: PL2614 .H798 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Yi shu de Dunhuang : Wu Jian she ying ji
藝術的敦煌: 吴健攝影集
Subject: History
Call Number: DS793.D8 W83 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Yin yue hua juan
音樂畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.16 Availability at InfoHawk+

Title: Ying cang Dunhuang she hui li shi wen xian shi lu
英藏敦煌社會歷史文獻釋錄
Subject: History
Call Number: DS797.28.D863 Y553 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Ying cang Dunhuang wen xian : (Han wen fo jing yi wai bu fen)
英藏敦煌文獻 : (漢文佛經以外部份)
Subject: History
Call Number: DS793.T8 Y56 1990 Availability at InfoHawk+

Title: Ying ya Dunhuang yun ji
瀛涯敦煌韻輯
Subject: Language
Call Number: PL1201 .C3845 Availability at InfoHawk+

Title: Ying ya Dunhuang yun ji xin bian
瀛涯敦煌韻輯新編
Subject: Language
Call Number: PL1201.C38453 P3 Availability at InfoHawk+

Title: Yingguo tu shu guan cang Dunhuang Han wen fei fo jiao wen xian can juan mu lu : (S.6981-13624)
英國圖書館藏敦煌漢文非佛教文獻殘卷目錄 : (S.6981-13624)
Subject: History
Call Number: DS793.T8 J85 1994 Availability at InfoHawk+

Title: Zai xian Dunhuang
再現敦煌
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 .T86 1999 v. 1 Availability at InfoHawk+

Title: Zai xian Dunhuang : da xing Duhuang bi hua fu yuan jing pin ji
再现敦煌: 大型敦煌壁畫復复原精品集
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T84 Z35 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Zhe cang Dunhuang wen xian
浙藏敦煌文獻
Subject: History
Call Number: DS793.T8 Z54 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhong wai Dunhuang xue jia ping zhuan
中外敦煌学家评传
Subject: Biography
Call Number: CT3990.A2 Z458 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo Dunhuang
中國敦煌
Subject: History
Call Number: DS797.28.D865 Z53 2000 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo Dunhuang li dai fu shi tu an
中囯敦煌历代服饰图案
Subject: Arts
Call Number: NK8883.A3 D85 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo Dunhuang xue bai nian wen ku
中国敦煌学百年文库
Subject: History
Call Number: DS793.T8 Z56 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo Dunhuang xue shi
中国敦煌学史
Subject: History
Call Number: DS793.T8 L56 1992 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo feng guang [videorecording] : Si chou zhi lu
中国风光丝绸之旅
Subject: Tourism
Call Number: Video record 11941 VCD Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo guo jia tu shu guan cang Dunhuang yi shu
中國國家圖書館藏敦煌遺書
Subject: History
Call Number: DS793.T8 P456 1999 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jian du ji cheng
中國簡牘集成
Subject: Language
Call Number: PL2448 .Z455 2001 Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo jian du ji cheng
中國簡牘集成. 2編
Subject: Language
Call Number: PL2448 .Z455 2001 Suppl. Availability at InfoHawk+

Title: Zhongguo shi ku tu wen zhi
中国石窟图文志
Subject: Bibliography
Call Number: NB1043 .L844 2002 Availability at InfoHawk+

Title: Zun xiang hua juan
尊像畫卷
Subject: Arts
Call Number: ND2849.T86 T86 1999 v.2 Availability at InfoHawk+