CHINESE COLLECTION

Current Chinese Journals

Users can find these journals inside the East Asian Collection.
Check for Current Chinese Journals(.pdf) and Ceased Chinese Journals(.pdf)
Check here to search Ceased Chinese Journals

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
Title: Gao deng jiao yu yan jiu.
高等教育研究
Subject: Education
ISSN: 1000-4203    
Title: Gao deng xue xiao wen ke xue bao wen zhai
高等学校文科学报文摘
Subject: Humanities
ISSN: 1000-4246    
Title: Ge qu
歌曲
Subject: Arts, Music
ISSN: 0454-0186    
Title: Gu dian wen xue zhi shi
古典文学知识
Subject: Literature
ISSN: 1006-9917    
Title: Gu gong bo wu yuan yuan kan
故宮博物院院刊
Subject: Library
ISSN: 0452-7402    
Title: Gu Han yu yan jiu
古漢语研究
Subject: Language
ISSN: 1001-5442    
Title: Gu ji zheng li yan jiu xue kan
古籍整理研究學刊
Subject: Classics
ISSN: 1009-1017    
Title: Guang ming ri bao suo yin
光明日報索引
Subject: Newspaper Index
System No.: 000841967    
Title: Guang ming ri bao suo yin ben
光明日報缩印本
Subject: Newspaper Index
System No.: 001570208    
Title: Guang hua
光華
Subject: Social Sciences
ISSN: 0256-9043    
Title: Guangzhou wen yi
廣州文兿
Subject: Arts, Literature
ISSN: 0257-022X    
Title: Guo fang ke ji da xue xue bao
国防科技大学学报
Subject: Sciences
ISSN: 1001-2486    
Title: Guo hui tu shu guan guan xun
國會圖書館館訊
Subject: Library
ISSN: 1608-2362    
Title: Guo ji guan
國際觀
Subject: Politics
System No.: 002367922    
Title: Guo ji mao yi
國際贸易
Subject: Business
ISSN: 1002-4999    
Title: Guo ji wen ti yan jiu
國際問題硏究
Subject: Politics, Social Sciences
ISSN: 0452-8832    
Title: Guo jia tu shu guan guan xun
國家圖書館館訊
Subject: Library
ISSN: 1026-7220    
Title: Guo li bian yi guan guan kan
國立編譯館館刊
Subject: General
ISSN: 1016-0574    
Title: Guo shi guan guan kan
國史館館刋
Subject: History
ISSN: 1016-2933    
Title: Guo wen tian di
國文天地
Subject: Language, Literature
ISSN: 1015-9975    
20 record(s)