CHINESE COLLECTION

Current Chinese Journals

Users can find these journals inside the East Asian Collection.
Check for Current Chinese Journals(.pdf) and Ceased Chinese Journals(.pdf)
Check here to search Ceased Chinese Journals

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
Title: Xi bei shi da xue bao. She hui ke xue ban
西北师大学报. 社会科学版
Subject: Social Sciences
ISSN: 1001-9162    
Title: Xi ju
戏剧
Subject: Arts, Theatre
ISSN: 1003-0549    
Title: Xi ju yi shu
戏剧艺术
Subject: Arts, Theatre
ISSN: 0257-943X    
Title: Xiamen da xue xue bao. Zhe xue she hui ke xue
厦门大学学报. 哲学社会科学
Subject: Philosophy, Social Sciences
ISSN: 0438-0460    
Title: Xian dai guo ji guan xi
现代国际关系
Subject: Politics
ISSN: 1000-6192    
Title: Xian dai tu shu qing bao ji shu
現代图書情報技术
Subject: Library Science
ISSN: 1003-3513    
Title: Xiao shuo jia
小說家
Subject: Literature
ISSN: 1005-6939    
Title: Xiao shuo jie
小說界
Subject: Literature
ISSN: 1005-7706    
Title: Xiao shuo yue bao
小說月報
Subject: Literature
ISSN: 0257-9413    
Title: Xiao shuo yue kan
小說月刊
Subject: Literature
ISSN: 1002-3399    
Title: Xiao xiao shuo xuan kan
小小說选刊
Subject: Literature
ISSN: 1003-7918    
Title: Xie zuo
写作
Subject: Literature
ISSN: 1002-7343    
Title: Xin dian xue za zhi
心電学雜志
Subject: Medicine
ISSN: 1002-1094    
Title: Xin hua wen zhai
新华文摘
Subject: General
ISSN: 1001-6651    
Title: Xin Hua yue bao
新華月報
Subject: Politics
ISSN: 1001-666X    
Title: Xin li ke xue
心理科学
Subject: Psychology
ISSN: 1671-6981    
Title: Xin ti yu
新體育
Subject: Sports
ISSN: 0441-3679    
Title: Xin wen ji zhe
新闻记者
Subject: Journalism
ISSN: 1006-3277    
Title: Xin wen xue shi liao
新文学史料
Subject: Literature
ISSN: 0257-5647    
Title: Xin wen xue yan jiu
新聞學硏究
Subject: Journalism
ISSN: 1016-1007    
Title: Xin wen yu chuan bo
新闻与传播
Subject: Journalism
ISSN: 1009-1343    
Title: Xin wen yu chuan bo yan jiu
新闻与传播硏究
Subject: Journalism
ISSN: 1005-2577    
Title: Xin wen zhan xian
新闻戦線
Subject: Journalism
ISSN: 0257-5930    
Title: Xin xin wen zhou kan
新新聞周刊
Subject: Journalism
ISSN: 1017-0901    
Title: Xin xue guan bing xue jin zhan
心血管病学进展
Subject: Medicine
ISSN: 1004-3934    
Title: Xin yi xue
新医学
Subject: Medicine
ISSN: 0253-9802    
Title: Xin Zhong yi
新中醫
Subject: Medicine
ISSN: 0256-7415    
Title: Xiu ci xue xi
修辞学习
Subject: Language
ISSN: 1000-3584    
Title: Xizang wen xue
西藏文学
Subject: Literature
ISSN: 1004-1435    
Title: Xizang yan jiu
西藏研究
Subject: History
ISSN: 1000-0003    
Title: Xue Han yu
学汉语
Subject: Language
ISSN: 1002-5790    
Title: Xue shu jiao liu
学术交流
Subject: General
ISSN: 1000-8284    
Title: Xue shu jie
学術界
Subject: General
ISSN: 1002-1698    
Title: Xue shu lun tan
學術論壇
Subject: General
ISSN: 1004-4434    
Title: Xue shu yan jiu
学术硏究
Subject: General
ISSN: 1000-7326    
Title: Xue shu yue kan
学术月刊
Subject: General
ISSN: 0439-8041    
Title: Xun gen
寻根
Subject: General
ISSN: 1005-5258    
37 record(s)