CHINESE COLLECTION

Current Chinese Journals

Users can find these journals inside the East Asian Collection.
Check for Current Chinese Journals(.pdf) and Ceased Chinese Journals(.pdf)
Check here to search Ceased Chinese Journals

A|B|C|D|E|F|G|H|I|J|K|L|M|N|O|P|Q|R|S|T|U|V|W|X|Y|Z|
Title: Zhang hui xiao shuo
章回小說
Subject: Literature
ISSN: 1002-7548    
Title: Zhe xue dong tai
哲学动态
Subject: Philosophy
ISSN: 1002-8862    
Title: Zhe xue yan jiu
哲学硏究
Subject: Philosophy
System No.: 002614375    
Title: Zhejiang da xue xue bao. Ren wen she hui ke xue ban
浙江大学学報. 人文社会科学版
Subject: Humanities, Social Sciences
ISSN: 1008-942X    
Title: Zhejiang Zhong yi xue yuan xue bao
浙江中医学院学报
Subject: Medicine
ISSN: 1005-5509    
Title: Zhejiang Zhong yi za zhi
浙江中医杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0411-8421    
Title: Zhen jiu lin chuang za zhi
針灸臨牀杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1005-0779    
Title: Zheng ming
爭鳴
Subject: Politics
System No.: 000852676    
Title: Zhi ye wei sheng yu bing shang
職業衛生與病傷
Subject: Medicine
ISSN: 1006-172X    
Title: Zhong cao yao
中草药
Subject: Medicine
ISSN: 0253-2670    
Title: Zhong cheng yao
中成药
Subject: Medicine
ISSN: 1001-1528    
Title: Zhong gong dui wai jing mao yan jiu
中共對外經貿研究
Subject: Business
System No.: 001598895    
Title: Zhong liu fang zhi yan jiu
肿瘤防治硏究
Subject: Medicine
ISSN: 1000-8578    
Title: Zhong liu
肿瘤
Subject: Medicine
ISSN: 1000-7431    
Title: Zhong nan min zu da xue xue bao. Ren wen she hui ke xue ban
中南民族大学学报. 人文社会科学版
Subject: Humanities, Social Sciences
ISSN: 1672-433X    
Title: Zhong pian xiao shuo xuan kan
中篇小说选刋
Subject: Literature
ISSN: 1005-5290    
Title: Zhong yang min zu da xue xue bao
中央民族大学學報
Subject: Humanities, Social Sciences
ISSN: 1005-8575    
Title: Zhong yang yan jiu yuan li shi yu yan yan jiu suo ji kan
中央研究院歷史語言研究所集刊
Subject: History, Language
ISSN: 1012-4195    
Title: Zhong yao cai
中藥材
Subject: Medicine
ISSN: 1001-4454    
Title: Zhong yi yan jiu
中医研究
Subject: Medicine
ISSN: 1001-6910    
Title: Zhong yi yao xin xi
中醫藥信息
Subject: Medicine
ISSN: 1002-2406    
Title: Zhong yi yao xue bao
中醫薬學報
Subject: Medicine
ISSN: 1002-2392    
Title: Zhong yi yao yan jiu
中医药硏究
Subject: Medicine
ISSN: 1007-6468    
Title: Zhong yi za zhi
中医杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-1668    
Title: Zhong yuan wen wu
中原文物
Subject: Archaeology
ISSN: 1003-1731    
Title: Zhongguo bian jiang shi di yan jiu
中国边疆史地研究
Subject: History
ISSN: 1002-6800    
Title: Zhongguo bing du xue
中国病毒学 
Subject: Medicine
ISSN: 1003-5125    
Title: Zhongguo chao sheng yi xue za zhi
中國超聲医学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1002-0101    
Title: Zhongguo da lu yan jiu (Guo li zheng zhi da xue. Guo ji guan xi yan jiu zhong xin)
中國大陸硏究 (國立政治大學. 國際關係硏究中心)
Subject: Politics
ISSN: 1013-2716    
Title: Zhongguo di fang bing fang zhi za zhi
中國地方病防治雜誌
Subject: Medicine
ISSN: 1001-1889    
Title: Zhongguo di fang bing xue za zhi
中國地方病学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-4955    
Title: Zhongguo dian ji yu wen hua
中國典籍與文化
Subject: Classics
ISSN: 1004-3241    
Title: Zhongguo fa xue
中國法学
Subject: Law
ISSN: 1003-1707    
Title: Zhongguo fan yi
中国翻譯
Subject: Literature
ISSN: 1000-873X    
Title: Zhongguo fang di chan
中國房地産
Subject: Business
ISSN: 1001-9138    
Title: Zhongguo fang lao za zhi
中国防痨杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-6621    
Title: Zhongguo gao deng jiao yu
中国高等教育
Subject: Education
ISSN: 1002-4417    
Title: Zhongguo gao deng yi xue jiao yu
中國高等醫學教育
Subject: Medicine, Education
ISSN: 1002-1701    
Title: Zhongguo gong gong wei sheng xue bao
中国公共卫生学报
Subject: Medicine
ISSN: 1001-0572    
Title: Zhongguo gu dai, jin dai wen xue yan jiu
中国古代、近代文学研究
Subject: Literature
ISSN: 1001-2893    
Title: Zhongguo guang gao
中国廣告
Subject: Business
ISSN: 1005-9156    
Title: Zhongguo guo qing guo li
中国国情国力
Subject: Social Sciences
ISSN: 1004-2008    
Title: Zhongguo huan jing ke xue
中國环境科学
Subject: Environmental Sciences
ISSN: 1000-6923    
Title: Zhongguo ji sheng chong xue yu ji sheng chong bing za zhi
中国寄生虫学与寄生虫病杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-7423    
Title: Zhongguo ji sheng chong bing fang zhi za zhi
中國寄生虫病防治杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-6627    
Title: Zhongguo ji zhe
中國记者
Subject: Journalism
ISSN: 1003-1146    
Title: Zhongguo jin rong
中國金融
Subject: Business
ISSN: 0578-1485    
Title: Zhongguo jing ji wen ti
中国经济问题
Subject: Business
ISSN: 1000-4181    
Title: Zhongguo ke ji lun tan
中國科技論壇
Subject: Sciences
ISSN: 1002-6711    
Title: Zhongguo ke ji shi liao
中國科技史料
Subject: Sciences
ISSN: 1000-0798    
Title: Zhongguo ke xue yuan yuan kan
中国科学院院刊 
Subject: Sciences
ISSN: 1000-3045    
Title: Zhongguo li shi di li lun cong
中国历史地理论丛
Subject: History
ISSN: 1001-5205    
Title: Zhongguo lin chuang jie pou xue za zhi
中国临床解剖学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-165X    
Title: Zhongguo lin chuang yao li xue za zhi
中国临床药理学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-6821    
Title: Zhongguo mian yi xue za zhi
中國免疫学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-484X    
Title: Zhongguo min jian wen hua
中国民间文化
Subject: Arts, Humanities
System No.: 001125121    
Title: Zhonghua nei fen mi dai xie za zhi
中华內分泌代谢杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-6699    
Title: Zhongguo nong cun wei sheng shi ye guan li
中国农村卫生事业管理
Subject: Social Sciences
ISSN: 1005-5916    
Title: Zhongguo qian bi
中國錢币
Subject: Business
ISSN: 1001-8638    
Title: Zhongguo qing nian
中國青年
Subject: Social Sciences
ISSN: 1002-9532    
Title: Zhongguo ren kou ke xue
中国人口科学
Subject: Social Sciences
ISSN: 1000-7881    
Title: Zhongguo ren min da xue xue bao
中国人民大学学报
Subject: Social Sciences
ISSN: 1000-5420    
Title: Zhongguo ren shou gong huan bing za zhi
中国人兽共患病杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1002-2694    
Title: Zhongguo she hui jing ji shi yan jiu
中國社会經济史研究
Subject: Business
ISSN: 1000-422X    
Title: Zhongguo she hui ke xue
中国社会科学
Subject: Social Sciences
ISSN: 1002-4921    
Title: Zhongguo she hui ke xue yuan yan jiu sheng yuan xue bao
中国社会科学院硏究生院学报
Subject: Social Sciences
ISSN: 1000-2952    
Title: Zhongguo she ying
中國攝影
Subject: Arts
ISSN: 0529-6420    
Title: Zhongguo shen jing jing shen ji bing za zhi
中國神经精神疾病杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1002-0152    
Title: Zhongguo shi pin
中国食品
Subject: Business
ISSN: 1000-1085    
Title: Zhongguo shi yan jiu
中国史研究
Subject: History
ISSN: 1002-7963    
Title: Zhongguo shi yan jiu dong tai
中国史硏究动态
Subject: History
ISSN: 1002-7971    
Title: Zhongguo shi yan lin chuang mian yi xue za zhi
中国实验临床免疫学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1004-4531    
Title: Zhongguo shi yong yan ke za zhi
中国实用眼科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1003-5079    
Title: Zhongguo tong ji
中國統計
Subject: Business
ISSN: 1002-4557    
Title: Zhongguo tu shu guan xue bao
中国图书馆学报
Subject: Library
ISSN: 1001-8867    
Title: Zhongguo tu shu guan xue hui hui xun
中國圖書館學會會訊
Subject: Library
ISSN: 0254-4784    
Title: Zhongguo tu shu ping lun
中国图书评论
Subject: Library
ISSN: 1002-235X    
Title: Zhongguo wei sheng tong ji
中国卫生统计
Subject: Medicine
ISSN: 1002-3674    
Title: Zhongguo wen hua yan jiu
中国文化研究
Subject: Arts, Humanities, Social Sciences
ISSN: 1005-3247    
Title: Zhongguo wen zhe yan jiu tong xun
中國文哲研究通訊
Subject: Literature, Philosophy
ISSN: 1017-7558    
Title: Zhongguo xi ju
中國戲劇 
Subject: Arts, Theatre
ISSN: 1001-8018    
Title: Zhongguo xian dai, dang dai wen xue yan jiu
中国现代、当代文学硏究
Subject: Literature
ISSN: 1001-2907    
Title: Zhongguo xian dai shi
中国现代史
Subject: History
ISSN: 1001-2672    
Title: Zhongguo xian dai wen xue yan jiu cong kan
中国现代文学研究丛刊
Subject: Literature
ISSN: 1003-0263    
Title: Zhongguo xiao du xue za zhi
中国消毒学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-7658    
Title: Zhongguo xin yao yu lin chuang za zhi
中国新药与臨床杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1007-7669    
Title: Zhongguo xue xiao wei sheng
中國学校衞生
Subject: Medicine
ISSN: 1000-9817    
Title: Zhongguo yao ke da xue xue bao
中国药科大学学报
Subject: Medicine
ISSN: 1000-5048    
Title: Zhongguo yao li xue yu du li xue za zhi
中国药理学与毒理学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-3002    
Title: Zhongguo yao xue za zhi
中国药学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-2494    
Title: Zhongguo yi xue ke xue yuan xue bao
中國醫学科学院学报
Subject: Medicine
ISSN: 1000-503X    
Title: Zhongguo yi yao gong ye za zhi
中国医药工业杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-8255    
Title: Zhongguo yi yao xue bao
中國医药学報
Subject: Medicine
ISSN: 1000-4971    
Title: Zhongguo yi yuan yao xue za zhi
中囯医院药学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-5213    
Title: Zhongguo yin yue
中國音樂
Subject: Arts
ISSN: 1002-9923    
Title: Zhongguo yu wen
中囯語文
Subject: Language
ISSN: 0578-1949    
Title: Zhongguo yun dong yi xue za zhi
中国运动医学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-6710    
Title: Zhongguo Zang xue
中国蔵学
Subject: Religion, Social Sciences
ISSN: 1002-557X    
Title: Zhongguo zhen jiu
中國針灸
Subject: Medicine
ISSN: 0255-2930    
Title: Zhongguo zheng fu chu ban wu mu lu
中国政府出版物目录
Subject: Library
System No.: 002304751    
Title: Zhongguo zhi chun
中国之春
Subject: Politics
ISSN: 0735-8237    
Title: Zhongguo zhong yao za zhi
中国中药杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-5302    
Title: Zhongguo Zhong yi yan ke za zhi
中国中医眼科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1002-4379    
Title: Zhongguo zuo jia
中国作家
Subject: Literature
ISSN: 1003-1006    
Title: Zhonghua bing li xue za zhi
中華病理學雜誌
Subject: Medicine
ISSN: 0529-5807    
Title: Zhonghua chuan ran bing za zhi
中华传染病杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-6680    
Title: Zhonghua chuang shang za zhi
中华创伤杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-8050    
Title: Zhonghua er bi yan hou ke za zhi
中华耳鼻咽喉科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0412-3948    
Title: Zhonghua er ke za zhi
中华儿科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0578-1310    
Title: Zhonghua fang she yi xue yu fang hu za zhi
中华放射医学与防护杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-5098    
Title: Zhonghua fu chan ke za zhi
中華婦產科雜誌
Subject: Medicine
ISSN: 0529-567X    
Title: Zhonghua fu nü
中華婦女
Subject: Social Sciences
ISSN: 0529-5688    
Title: Zhonghua he yi xue za zhi
中华核医学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0253-9780    
Title: Zhonghua hu li za zhi
中华护理杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-1769    
Title: Zhonghua jian yan yi xue za zhi
中华检验医学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1009-9158    
Title: Zhonghua jie he he hu xi za zhi
中华结核和呼吸杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-0939    
Title: Zhonghua kou qiang yi xue za zhi
中华口腔医学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1002-0098    
Title: Zhonghua lao dong wei sheng zhi ye bing za zhi
中华勞动卫生职业病杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-9391    
Title: Zhonghua lao nian yi xue za zhi
中華老年医学雜誌
Subject: Medicine
ISSN: 0254-9026    
Title: Zhonghua li liao za zhi
中華理疗杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-1408    
Title: Zhonghua liu xing bing xue za zhi
中华流行病学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-6450    
Title: Zhonghua ma zui xue za zhi
中华麻醉学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-1416    
Title: Zhonghua mi niao wai ke za zhi
中华泌尿外科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-6702    
Title: Zhonghua nei fen mi dai xie za zhi
中华內分泌代谢杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1000-6699    
Title: Zhonghua nei ke za zhi
中华内科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0578-1426    
Title: Zhonghua qi guan yi zhi za zhi
中崋噐官移植杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-1785    
Title: Zhonghua wai ke za zhi
中华外科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0529-5815    
Title: Zhonghua wei sheng wu xue he mian yi xue za zhi
中华微生物学和免疫学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-5101    
Title: Zhonghua xiao er wai ke za zhi
中华小儿外科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0253-3006    
Title: Zhonghua xiao hua za zhi
中华消化杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0254-1432    
Title: Zhonghua xin xue guan bing za zhi
中华心血管病杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0253-3758    
Title: Zhonghua xiong xin xue guan wai ke za zhi
中华胸心血管外科杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1001-4497    
Title: Zhonghua yan ke za zhi
中華眼科雜誌
Subject: Medicine
ISSN: 0412-4081    
Title: Zhonghua yi shi za zhi
中華醫史雜誌
Subject: Medicine
ISSN: 0255-7053    
Title: Zhonghua yi xue yi chuan xue za zhi
中华医学遗传学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 1003-9406    
Title: Zhonghua yu fang yi xue za zhi
中华預防医学杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0253-9624    
Title: Zhonghua zhong liu za zhi
中华肿瘤杂志
Subject: Medicine
ISSN: 0253-3766    
Title: Zhongshan da xue xue bao. She hui ke xue ban
中山大学学报. 社会科学版
Subject: Social Sciences
ISSN: 1000-9639    
Title: Zhou yi yan jiu
周易研究
Subject: Philosophy
ISSN: 1003-3882    
Title: Zhuan ji wen xue
傳記文學
Subject: Literature
ISSN: 1234-5679    
Title: Zong jiao xue yan jiu
宗教学硏究
Subject: Religion
ISSN: 1006-1312    
Title: Zuo jia
作家
Subject: Literature
ISSN: 1006-4044    
Title: Zuo pin
作品
Subject: Literature
ISSN: 1005-9385    
Title: Zuo pin yu zheng ming
作品与争鸣
Subject: Literature
ISSN: 1003-532X    
144 record(s)